مرثیه‌ی واج‌ها 0

مرثیه‌ی واج‌ها

مرثیهیواج‌هااثرىاستازاحسانصبوحی،آهنگسازموسیقیمعاصرایران،کهدرکارنامهیآهنگسازیاشآثارمتعددارکسترال،موسیقیمجلسی،سولو،الکترونیکوالکتروآکوستیکبهچشممیخورد. اودراینمجموعهباترکیبیمتفاوتدرارکستراسیون،گامدرراهپُررمزورازتجربهیمرگاندیشینهادهاست اینمجموعهدرطیدوسال (۱۳۹۴-۱۳۹۳) برایچهارخواننده،گروهآوازی،دیجیریدو،تمبکتغییریافته،کامپیوترواصواتالکترونیکدرپانزدهقسمتنوشتهوتوسطدانشجویانموسیقی (آهنگسازیونوازندگی) ودانشآموزانهنرستانموسیقىدخترانتهرانبهرهبریاحسانصبوحیاجراوضبطشدهاست