گواهی نامه پایان دوره موسیقی کودک دانیال سماوات | هنرجوی ارف گلنوش ملایری  به نام یگانه نوازنده هستی دمادم چنین گو به پروردگار                      فزون ساز علم مرا درشمار هنرجوی عزیز      دانیال سماوات ایران زمین سرای هنروه 0

گواهی نامه پایان دوره موسیقی کودک دانیال سماوات | هنرجوی ارف گلنوش ملایری به نام یگانه نوازنده هستی دمادم چنین گو به پروردگار فزون ساز علم مرا درشمار هنرجوی عزیز دانیال سماوات ایران زمین سرای هنروه

گواهی نامه پایان دوره موسیقی کودک دانیال سماوات | هنرجوی ارف گلنوش ملایری


به نام یگانه نوازنده هستی

دمادم چنین گو به پروردگار                                           فزون ساز علم مرا درشمار

هنرجوی عزیز            دانیال سماوات

ایران زمین سرای هنروهنرمندانی است که به حق،مرزی جاودان کشیده اند برپیکره هستی وشما نگهبان ونگهداراین مهم که یادگار مردان وزنانی است که با خون خود نقل سینه به سینه کرده اند.

موفقیت شمارادراتمام دوره موسیقی کودکان (ارف) وفراگرفتن پایه های علم موسیقی تبریک می گوییم.

امیدواریم شاهد پیشرفتهای درخشان شمادرزمینه هنر موسیقی باشیم.                                                                                    

گلنوش ملایری                                                                  ایمان ملکی                                                                         نیما فریدونی