تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

گواهی نامه پایان دوره ی مربی گری نواها و آواهای محلی فولکلوریک شره یا فایز خوانی و آواز اصیل ایرانی علی امانی آموزشگاه موسیقی فریدونی

گواهی نامه پایان دوره ی مربی گری نواها و آواهای محلی فولکلوریک شره یا فایز خوانی و آواز اصیل ایرانی علی امانی آموزشگاه موسیقی فریدونی

گواهی نامه پایان دوره ی مربی گری نواها و آواهای محلی فولکلوریک شره یا فایز خوانی و آواز اصیل ایرانی علی امانی آموزشگاه موسیقی فریدو...