تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

قیمت	تمبک 270٬000	تمبک شیرانی بزرگ معمولی 1 مهر 330٬000	تنبک حلمی ویژه 1٬100٬000	تنبک شیرانی خاتم کاری  660٬000	تنبک شیرانی سوخته کاری 350٬000	تنبک شیرانی عالی  چوب توت ده ساله  1٬370٬000	تنبک شیرانی منبت 200٬000	تنبک کودک  قربانی 380٬000	تمبک  علی قربانی

قیمت تمبک 270٬000 تمبک شیرانی بزرگ معمولی 1 مهر 330٬000 تنبک حلمی ویژه 1٬100٬000 تنبک شیرانی خاتم کاری  660٬000 تنبک شیرانی سوخته کاری 350٬000 تنبک شیرانی عالی  چوب توت ده ساله  1٬370٬000 تنبک شیرانی منبت 200٬000 تنبک کودک  قربانی 380٬000 تمبک علی قربانی