تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

مشارکت آموزشگاه های موسیقی در حمایت از پرونده ی ثبت جهانی کمانچه در یونسکو به نام ایران و آذربایجان

مشارکت آموزشگاه های موسیقی در حمایت از پرونده ی ثبت جهانی کمانچه در یونسکو به نام ایران و آذربایجان

مشارکت آموزشگاه های موسیقی در حمایت از پرونده ی ثبت جهانی کمانچه در یونسکو به نام ایران و آذربایجان آموزشگاه های موسیقی ایران از جمله آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی با امضای رضایت نامه ی ثبت جهانی ساز کمانچه در یونسکو به نام ایران و آذربایجان توسط خانه م...