تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

گوشه های عراق ماهور ، محیّر ، نهیب ، آشوراوند ، حزین و فرود  گوشه های عراق ماهور ، محیّر ، نهیب ، آشوراوند ، حزین و فرود :  گوشه عراق ماهور :  عراق نهمین مقام از دوازده مقام اصلی قدیم بوده که در زمان ما بصورت یکی از گوشه های دستگاههای ماهور ، نوا ، راست پن

گوشه های عراق ماهور ، محیّر ، نهیب ، آشوراوند ، حزین و فرود گوشه های عراق ماهور ، محیّر ، نهیب ، آشوراوند ، حزین و فرود : گوشه عراق ماهور : عراق نهمین مقام از دوازده مقام اصلی قدیم بوده که در زمان ما بصورت یکی از گوشه های دستگاههای ماهور ، نوا ، راست پن