تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

دستگاه شور _درآمد خارا به روایت اساتید بزرگ آواز ایران  دستگاه شور _درآمد خارا به روایت اساتید بزرگ آواز ایران :  شرح مختصر در مورد دستگاه شور :  دستگاه شور ( اُمُّ الآواز = مادر آوازها ) : وجه تسمیه : 1_ شور برانگیختن - به وجد آوردن 2_ بانگ برآوردن بر اثر

دستگاه شور _درآمد خارا به روایت اساتید بزرگ آواز ایران دستگاه شور _درآمد خارا به روایت اساتید بزرگ آواز ایران : شرح مختصر در مورد دستگاه شور : دستگاه شور ( اُمُّ الآواز = مادر آوازها ) : وجه تسمیه : 1_ شور برانگیختن - به وجد آوردن 2_ بانگ برآوردن بر اثر