تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

مرثیه‌ی واج‌ها

مرثیه‌ی واج‌ها

مرثیهیواج‌هااثرىاستازاحسانصبوحی،آهنگسازموسیقیمعاصرایران،کهدرکارنامهیآهنگسازیاشآثارمتعددارکسترال،موسیقیمجلسی،سولو،الکترونیکوالکتروآکوستیکبهچشممیخورد. اودراینمجموعهباترکیبیمتفاوتدرارکستراسیون،گامدرراهپُررمزورازتجربهیمرگاندیشینهادهاست اینمجموعهدرطیدوسال (...

کنسرت‌های پاپ تهران  کنسرت زانیار خسروی 11 آذر - سالن میلاد نمایشگاه کنسرت محسن یگانه 12 و 13 آذر - سالن میلاد نمایشگاه کنسرت علیرضا طلیسچی 14 آذر - سالن میلاد نمایشگاه کنسرت محمد علیزاده 19 و 20 آذر - سالن میلاد نمایشگاه کنسرت حمید حامی 29 و 30 آذر - تالا

کنسرت‌های پاپ تهران کنسرت زانیار خسروی 11 آذر - سالن میلاد نمایشگاه کنسرت محسن یگانه 12 و 13 آذر - سالن میلاد نمایشگاه کنسرت علیرضا طلیسچی 14 آذر - سالن میلاد نمایشگاه کنسرت محمد علیزاده 19 و 20 آذر - سالن میلاد نمایشگاه کنسرت حمید حامی 29 و 30 آذر - تالا