تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

کنسرت تصویری وحید تاج و گروه سپید و سیاه ۱۸ فروردین ۱۳۹۲ تصویری / گروه سپید و سیاه / وحید تاج کنسرت تصویری وحید تاج و گروه سپید و سیاه  کنسرت تصویری وحید تاج و گروه سپید و سیاه  مهشید خیرالدین: سازهای ضربی مریم رضایی نژادیان: تار مریم خدابخش: عود پیمان میر

کنسرت تصویری وحید تاج و گروه سپید و سیاه ۱۸ فروردین ۱۳۹۲ تصویری / گروه سپید و سیاه / وحید تاج کنسرت تصویری وحید تاج و گروه سپید و سیاه کنسرت تصویری وحید تاج و گروه سپید و سیاه مهشید خیرالدین: سازهای ضربی مریم رضایی نژادیان: تار مریم خدابخش: عود پیمان میر