تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

بیدادزمان،تمرین گروه نوجوانان،سرپرست آتریانقوی،همخوان نیلوفرخوشدل،آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4 HD

بیدادزمان،تمرین گروه نوجوانان،سرپرست آتریانقوی،همخوان نیلوفرخوشدل،آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4 HD

بیدادزمان،تمرین گروه نوجوانان،سرپرست آتریانقوی،همخوان نیلوفرخوشدل،آموزشگاه موسیقی فریدونی گروه جوانان : آتریا نقوی ( سرپرست گروه ) ، غزل قربی ، درسا حدادادی ، سلوا مقدم، آریان یزدانی دماوندی، نیلوفر خوشدل ،منیژه پورحسن ، میثم مداح ، راد...

برگ خزان،تمرین گروه نوجوانان،سرپرست آتریانقوی،همخوان نیلوفرخوشدل،آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4 HD

برگ خزان،تمرین گروه نوجوانان،سرپرست آتریانقوی،همخوان نیلوفرخوشدل،آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4 HD

برگ خزان،تمرین گروه نوجوانان،سرپرست آتریانقوی،همخوان نیلوفرخوشدل،آموزشگاه موسیقی فریدونی.mp4 HD گروه جوانان : آتریا نقوی ( سرپرست گروه ) ، غزل قربی ، درسا حدادادی ، سلوا مقدم، آریان یزدانی دماوندی، نیلوفر خوشدل ،منیژه پورحسن ، میثم مداح ، راد...