تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

آموزش جامع تصویری ساز نی – درس پانزدهم    عناوین آموزش ساز نی : طرز نشستن - نفس گیری و تولید صدا طرز دست گرفتن و ایجاد صداهای : بم - اوج - غیث - پس غیث - بم نرم معرفی نت ها و نامگذاری سوراخ های ساز اجرای شماره 1 تئوری موسیقی دستگاه شور : گوشه کرشمه - ره

آموزش جامع تصویری ساز نی – درس پانزدهم عناوین آموزش ساز نی : طرز نشستن - نفس گیری و تولید صدا طرز دست گرفتن و ایجاد صداهای : بم - اوج - غیث - پس غیث - بم نرم معرفی نت ها و نامگذاری سوراخ های ساز اجرای شماره 1 تئوری موسیقی دستگاه شور : گوشه کرشمه - ره

آموزش جامع تصویری ساز نی – درس پانزدهم       عناوین آموزش ساز نی : طرز نشستن - نفس گیری و تولید صدا طرز دست گرفتن و ایجاد صداهای : بم - اوج - غیث - پس غیث - بم نرم معرفی نت ها و نامگذاری سوراخ های ساز اجرای شماره 1 تئوری موسیقی دستگاه شور : گوشه کرشمه ...

آموزش جامع تصویری تومبا (پرکاشن) – درس ششم  عناوین آموزشی ساز تومبا (پرکاشن) ارائه خواهد شد: کشش نت ها تکنیک های اپن تن , باس تکنیک های هیل تن , تیل تن تکنیک های اسلپ , میوت آموزش ریتم های سامبا , بای نو آموزش ریتم های چاچا کونگا دو نوازی و تمرین پاساژ

آموزش جامع تصویری تومبا (پرکاشن) – درس ششم عناوین آموزشی ساز تومبا (پرکاشن) ارائه خواهد شد: کشش نت ها تکنیک های اپن تن , باس تکنیک های هیل تن , تیل تن تکنیک های اسلپ , میوت آموزش ریتم های سامبا , بای نو آموزش ریتم های چاچا کونگا دو نوازی و تمرین پاساژ

آموزش جامع تصویری تومبا (پرکاشن) – درس ششم     عناوین آموزشی ساز تومبا (پرکاشن)  ارائه خواهد شد: کشش نت ها تکنیک های اپن تن , باس تکنیک های هیل تن , تیل تن تکنیک های اسلپ , میوت آموزش ریتم های سامبا , بای نو آموزش ریتم های چاچا کونگا دو نوازی و تمرین پ...

آموزش جامع تصویری ریتم نوازی در گیتار پاپ – درس نهم عناوین آموزشی ریتم نوازی در گیتار پاپ، که ارائه خواهد شد: تمرینات قدرتی انگشت ها : فینکر پاور دوتایی تمرینات قدرتی انگشت ها : فینکر پاور چهار تایی تمرینات سرعتی و تکمیلی تئوری موسیقی : خطوط حامل نت ها س

آموزش جامع تصویری ریتم نوازی در گیتار پاپ – درس نهم عناوین آموزشی ریتم نوازی در گیتار پاپ، که ارائه خواهد شد: تمرینات قدرتی انگشت ها : فینکر پاور دوتایی تمرینات قدرتی انگشت ها : فینکر پاور چهار تایی تمرینات سرعتی و تکمیلی تئوری موسیقی : خطوط حامل نت ها س

آموزش جامع تصویری ریتم نوازی در گیتار پاپ – درس نهم   عناوین آموزشی ریتم نوازی در گیتار پاپ، که ارائه خواهد شد: تمرینات قدرتی انگشت ها : فینکر پاور دوتایی تمرینات قدرتی انگشت ها : فینکر پاور چهار تایی تمرینات سرعتی و تکمیلی تئوری موسیقی : خطوط حامل نت ...

آموزش جامع تصویری گیتار کلاسیک – درس هشتم  عناوین آموزشی گیتار کلاسیک که ارائه خواهد شد: آشنایی با ساز، نحوه نشستن و فرم گرفتن ساز ارزش زمانی نتها، نام گذاری انگشتها و خطوط حامل نام گذاری سیم های گیتار و نت های مربوط نحوه انگشت گذاری روی فرت ها . آموزش ض

آموزش جامع تصویری گیتار کلاسیک – درس هشتم عناوین آموزشی گیتار کلاسیک که ارائه خواهد شد: آشنایی با ساز، نحوه نشستن و فرم گرفتن ساز ارزش زمانی نتها، نام گذاری انگشتها و خطوط حامل نام گذاری سیم های گیتار و نت های مربوط نحوه انگشت گذاری روی فرت ها . آموزش ض

آموزش جامع تصویری گیتار کلاسیک – درس هشتم   عناوین آموزشی گیتار کلاسیک که ارائه خواهد شد: آشنایی با ساز، نحوه نشستن و فرم گرفتن ساز ارزش زمانی نتها، نام گذاری انگشتها و خطوط حامل نام گذاری سیم های گیتار و نت های مربوط نحوه انگشت گذاری روی فرت ها . آموز...

آموزش جامع تصویری ویولن – درس نهم  عناوین آموزشی ساز ویولن که ارائه خواهد شد: تئوری موسیقی ۱ تئوری موسیقی ۲ تمرینات مقدماتی ۱ تمرینات مقدماتی ۲ تمرینات مقدماتی ۳ طرز انگشت گذاری روی سیم های دوم و سوم طرز انگشت گذاری روی سیم های اول و چهارم انگشت گذاری ن

آموزش جامع تصویری ویولن – درس نهم عناوین آموزشی ساز ویولن که ارائه خواهد شد: تئوری موسیقی ۱ تئوری موسیقی ۲ تمرینات مقدماتی ۱ تمرینات مقدماتی ۲ تمرینات مقدماتی ۳ طرز انگشت گذاری روی سیم های دوم و سوم طرز انگشت گذاری روی سیم های اول و چهارم انگشت گذاری ن

آموزش جامع تصویری ویولن – درس نهم   عناوین آموزشی ساز ویولن که ارائه خواهد شد: تئوری موسیقی ۱ تئوری موسیقی ۲ تمرینات مقدماتی ۱ تمرینات مقدماتی ۲ تمرینات مقدماتی ۳ طرز انگشت گذاری روی سیم های دوم و سوم طرز انگشت گذاری روی سیم های اول و چهارم انگشت گذاری...

آموزش جامع تصویری ساز نی – درس پانزدهم    عناوین آموزش ساز نی : طرز نشستن - نفس گیری و تولید صدا طرز دست گرفتن و ایجاد صداهای : بم - اوج - غیث - پس غیث - بم نرم معرفی نت ها و نامگذاری سوراخ های ساز اجرای شماره 1 تئوری موسیقی دستگاه شور : گوشه کرشمه - ره

آموزش جامع تصویری ساز نی – درس پانزدهم عناوین آموزش ساز نی : طرز نشستن - نفس گیری و تولید صدا طرز دست گرفتن و ایجاد صداهای : بم - اوج - غیث - پس غیث - بم نرم معرفی نت ها و نامگذاری سوراخ های ساز اجرای شماره 1 تئوری موسیقی دستگاه شور : گوشه کرشمه - ره

آموزش جامع تصویری ساز نی – درس پانزدهم       عناوین آموزش ساز نی : طرز نشستن - نفس گیری و تولید صدا طرز دست گرفتن و ایجاد صداهای : بم - اوج - غیث - پس غیث - بم نرم معرفی نت ها و نامگذاری سوراخ های ساز اجرای شماره 1 تئوری موسیقی دستگاه شور : گوشه کرشمه ...

آموزش جامع تصویری سه تار – درس نهم  عناوین آموزشی ساز سه تار که ارائه خواهد شد: آموزش سه تار تمرینات مضراب اجرای شماره ۱ تئوری موسیقی : وزن تمرینات وزن خوانی ۱ تئوری موسیقی : نت خوانی نامگذاری سیم ها و تمرینات دست باز اجرای شماره ۲ پرده گیری دستان اول

آموزش جامع تصویری سه تار – درس نهم عناوین آموزشی ساز سه تار که ارائه خواهد شد: آموزش سه تار تمرینات مضراب اجرای شماره ۱ تئوری موسیقی : وزن تمرینات وزن خوانی ۱ تئوری موسیقی : نت خوانی نامگذاری سیم ها و تمرینات دست باز اجرای شماره ۲ پرده گیری دستان اول

آموزش جامع تصویری سه تار – درس نهم   عناوین آموزشی ساز سه تار که  ارائه خواهد شد: آموزش سه تار تمرینات مضراب اجرای شماره ۱ تئوری موسیقی : وزن تمرینات وزن خوانی ۱ تئوری موسیقی : نت خوانی نامگذاری سیم ها و تمرینات دست باز اجرای شماره ۲ پرده گیری دستان او...

آموزش رایگان ساز نی به صورت نت برای ورود به بخش آموزش بر روی عکس زیر کلیک کنید    این آموزش طبق کتاب آموزش نی جلد اول آقای مسعودجاهد ارائه خواهد .این کتاب دیگر چاپ نخواهد شد و چاپ جدید آن به نام مشق نی می باشد که روش های آموزشی نسبت به کتاب قبلی خیلی به

آموزش رایگان ساز نی به صورت نت برای ورود به بخش آموزش بر روی عکس زیر کلیک کنید این آموزش طبق کتاب آموزش نی جلد اول آقای مسعودجاهد ارائه خواهد .این کتاب دیگر چاپ نخواهد شد و چاپ جدید آن به نام مشق نی می باشد که روش های آموزشی نسبت به کتاب قبلی خیلی به

آموزش رایگان ساز نی به صورت نت برای ورود به بخش آموزش بر روی عکس زیر کلیک کنید    این آموزش طبق کتاب آموزش نی جلد اول آقای مسعودجاهد ارائه خواهد .این کتاب دیگر چاپ نخواهد شد و چاپ جدید آن به نام مشق نی می باشد که روش های آموزشی نسبت به کتاب قبلی خیلی ب...

آموزش جامع تصویری سازدهنی – درس دوم   عناوین آموزشی که ارائه خواهد شد: ۱ . معرفی انواع ساز های دهنی ۲ . تاریخچه و پیشینه ساز ۳ . تئوری موسیقی ۴ . ساز دهنی کروماتیک ۲۴ سوراخه ۵ . معرفی سوراخهای ساز دهنی ۲۴ سوراخه روی خطوط حامل ۶ . نحوه دست گرفتن ساز و اس

آموزش جامع تصویری سازدهنی – درس دوم عناوین آموزشی که ارائه خواهد شد: ۱ . معرفی انواع ساز های دهنی ۲ . تاریخچه و پیشینه ساز ۳ . تئوری موسیقی ۴ . ساز دهنی کروماتیک ۲۴ سوراخه ۵ . معرفی سوراخهای ساز دهنی ۲۴ سوراخه روی خطوط حامل ۶ . نحوه دست گرفتن ساز و اس

آموزش جامع تصویری سازدهنی – درس دوم       عناوین آموزشی که ارائه خواهد شد: ۱ . معرفی انواع ساز های دهنی ۲ . تاریخچه و پیشینه ساز ۳ . تئوری موسیقی ۴ . ساز دهنی کروماتیک ۲۴ سوراخه ۵ . معرفی سوراخهای ساز دهنی ۲۴ سوراخه روی خطوط حامل ۶ . نحوه دست گرفتن ساز...

آموزش جامع تصویری سنتور – درس چهاردهم عناوین آموزشی ساز سنتور که ارائه خواهد شد: اجرای درس ۱-۲ . علامت دو خط تکرار اجرای درس ۳-۵ علائم عرضی اجرای درس ۶-۹ اجرای نت ها با کشش های متفاوت اجرای شماره ۱ اجرای درس ۱۰-۱۱ اجرای درس ۱۲- ۱۴ مضراب های جفت اجرای درس

آموزش جامع تصویری سنتور – درس چهاردهم عناوین آموزشی ساز سنتور که ارائه خواهد شد: اجرای درس ۱-۲ . علامت دو خط تکرار اجرای درس ۳-۵ علائم عرضی اجرای درس ۶-۹ اجرای نت ها با کشش های متفاوت اجرای شماره ۱ اجرای درس ۱۰-۱۱ اجرای درس ۱۲- ۱۴ مضراب های جفت اجرای درس

آموزش جامع تصویری سنتور – درس چهاردهم عناوین آموزشی ساز سنتور که ارائه خواهد شد: اجرای درس ۱-۲ . علامت دو خط تکرار اجرای درس ۳-۵ علائم عرضی اجرای درس ۶-۹ اجرای نت ها با کشش های متفاوت اجرای شماره ۱ اجرای درس ۱۰-۱۱ اجرای درس ۱۲- ۱۴ مضراب های جفت اجرای د...

البوم نسیم وصل همایون شجریان - بهروزالوندی پور : نی نام آلبوم	:نسیم وصل خواننده	:همایون شجریان آهنگساز	:محمد جواد ضرابیان همنواز آواز	:(تار) شهرام میرجلالی نوازندگان	 ارسلان کامکار	ویلن/ آلتو علی رحیمیان	ویلن هادی آرزم	ویلن رسول بهبهانی	ویلن/ آلتو سینا جه

البوم نسیم وصل همایون شجریان - بهروزالوندی پور : نی نام آلبوم :نسیم وصل خواننده :همایون شجریان آهنگساز :محمد جواد ضرابیان همنواز آواز :(تار) شهرام میرجلالی نوازندگان ارسلان کامکار ویلن/ آلتو علی رحیمیان ویلن هادی آرزم ویلن رسول بهبهانی ویلن/ آلتو سینا جه

البوم نسیم وصل همایون شجریان - بهروزالوندی پور : نی   نام آلبوم :نسیم وصل خواننده :همایون شجریان آهنگساز :محمد جواد ضرابیان همنواز آواز :(تار) شهرام میرجلالی نوازندگان ارسلان کامکار ویلن/ آلتو علی رحیمیان ویلن هادی آرزم ویلن رسول بهبهانی ویلن/ آلتو سین...

آموزش جامع تصویری آواز و تصنیف خوانی – درس ششم  عناوین آموزشی آواز و تصنیف خوانی که ارائه خواهد شد: آشنایی با آواز و تصنیف تصنیفی بر اساس گوشه کرشمه در دستگاه شور شناخت گستره صدایی تمرینات صدا سازی تصنیفی در مایه دشتی تمرینات صدا سازی ۲ تصنیفی در مایه ا

آموزش جامع تصویری آواز و تصنیف خوانی – درس ششم عناوین آموزشی آواز و تصنیف خوانی که ارائه خواهد شد: آشنایی با آواز و تصنیف تصنیفی بر اساس گوشه کرشمه در دستگاه شور شناخت گستره صدایی تمرینات صدا سازی تصنیفی در مایه دشتی تمرینات صدا سازی ۲ تصنیفی در مایه ا

آموزش جامع تصویری آواز و تصنیف خوانی – درس ششم   عناوین آموزشی آواز و تصنیف خوانی که ارائه خواهد شد: آشنایی با آواز و تصنیف تصنیفی بر اساس گوشه کرشمه در دستگاه شور شناخت گستره صدایی تمرینات صدا سازی تصنیفی در مایه دشتی تمرینات صدا سازی ۲ تصنیفی در مایه...

آموزش جامع تصویری آواز و تصنیف خوانی – درس هفتم  عناوین آموزشی آواز و تصنیف خوانی که ارائه خواهد شد: آشنایی با آواز و تصنیف تصنیفی بر اساس گوشه کرشمه در دستگاه شور شناخت گستره صدایی تمرینات صدا سازی تصنیفی در مایه دشتی تمرینات صدا سازی ۲ تصنیفی در مایه

آموزش جامع تصویری آواز و تصنیف خوانی – درس هفتم عناوین آموزشی آواز و تصنیف خوانی که ارائه خواهد شد: آشنایی با آواز و تصنیف تصنیفی بر اساس گوشه کرشمه در دستگاه شور شناخت گستره صدایی تمرینات صدا سازی تصنیفی در مایه دشتی تمرینات صدا سازی ۲ تصنیفی در مایه

آموزش جامع تصویری آواز و تصنیف خوانی – درس هفتم   عناوین آموزشی آواز و تصنیف خوانی که ارائه خواهد شد: آشنایی با آواز و تصنیف تصنیفی بر اساس گوشه کرشمه در دستگاه شور شناخت گستره صدایی تمرینات صدا سازی تصنیفی در مایه دشتی تمرینات صدا سازی ۲ تصنیفی در مای...

آموزش جامع تصویری آواز و تصنیف خوانی – درس هشتم  عناوین آموزشی آواز و تصنیف خوانی که ارائه خواهد شد: آشنایی با آواز و تصنیف تصنیفی بر اساس گوشه کرشمه در دستگاه شور شناخت گستره صدایی تمرینات صدا سازی تصنیفی در مایه دشتی تمرینات صدا سازی ۲ تصنیفی در مایه

آموزش جامع تصویری آواز و تصنیف خوانی – درس هشتم عناوین آموزشی آواز و تصنیف خوانی که ارائه خواهد شد: آشنایی با آواز و تصنیف تصنیفی بر اساس گوشه کرشمه در دستگاه شور شناخت گستره صدایی تمرینات صدا سازی تصنیفی در مایه دشتی تمرینات صدا سازی ۲ تصنیفی در مایه

آموزش جامع تصویری آواز و تصنیف خوانی – درس هشتم   عناوین آموزشی آواز و تصنیف خوانی که ارائه خواهد شد: آشنایی با آواز و تصنیف تصنیفی بر اساس گوشه کرشمه در دستگاه شور شناخت گستره صدایی تمرینات صدا سازی تصنیفی در مایه دشتی تمرینات صدا سازی ۲ تصنیفی در مای...

آموزش جامع تصویری آواز و تصنیف خوانی – درس نهم  عناوین آموزشی آواز و تصنیف خوانی که ارائه خواهد شد: آشنایی با آواز و تصنیف تصنیفی بر اساس گوشه کرشمه در دستگاه شور شناخت گستره صدایی تمرینات صدا سازی تصنیفی در مایه دشتی تمرینات صدا سازی ۲ تصنیفی در مایه ا

آموزش جامع تصویری آواز و تصنیف خوانی – درس نهم عناوین آموزشی آواز و تصنیف خوانی که ارائه خواهد شد: آشنایی با آواز و تصنیف تصنیفی بر اساس گوشه کرشمه در دستگاه شور شناخت گستره صدایی تمرینات صدا سازی تصنیفی در مایه دشتی تمرینات صدا سازی ۲ تصنیفی در مایه ا

آموزش جامع تصویری آواز و تصنیف خوانی – درس نهم   عناوین آموزشی آواز و تصنیف خوانی که ارائه خواهد شد: آشنایی با آواز و تصنیف تصنیفی بر اساس گوشه کرشمه در دستگاه شور شناخت گستره صدایی تمرینات صدا سازی تصنیفی در مایه دشتی تمرینات صدا سازی ۲ تصنیفی در مایه...