تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

شاخه گل برنامه شماره 394    عنوان : زمان برنامه :۲۳:۳۰ دقیقه حجم برنامه :۵۵/۲۱ مگابایت شعر ابتدا : بــــرت تــــــا رقیـــــب پـر از .... نیایـد                          ز کنــــج لبت خنــــده بیــــرون نیایـــد سرشک از ر

شاخه گل برنامه شماره 394 عنوان : زمان برنامه :۲۳:۳۰ دقیقه حجم برنامه :۵۵/۲۱ مگابایت شعر ابتدا : بــــرت تــــــا رقیـــــب پـر از .... نیایـد ز کنــــج لبت خنــــده بیــــرون نیایـــد سرشک از ر

شاخه گل برنامه شماره 394       عنوان : زمان برنامه :۲۳:۳۰ دقیقه حجم برنامه :۵۵/۲۱ مگابایت شعر ابتدا : بــــرت تــــــا رقیـــــب پـر از .... نیایـد                                                   ز کنــــج لبت خنــــده بیــــرون نیایـــد سرشک از رخم ...

شاخه گل برنامه شماره 405  عنوان : زمان برنامه :۲۹:۰۹ دقیقه حجم برنامه :۱۶/۲۸ مگابایت شعر ابتدا : بــه روی دلبــری گــر مــایــل هستــوم                          مکــن منعــوم گــــرفتــار دل هستــوم خــــدا را ساربــــان آهست

شاخه گل برنامه شماره 405 عنوان : زمان برنامه :۲۹:۰۹ دقیقه حجم برنامه :۱۶/۲۸ مگابایت شعر ابتدا : بــه روی دلبــری گــر مــایــل هستــوم مکــن منعــوم گــــرفتــار دل هستــوم خــــدا را ساربــــان آهست

شاخه گل برنامه شماره 405   عنوان : زمان برنامه :۲۹:۰۹ دقیقه حجم برنامه :۱۶/۲۸ مگابایت شعر ابتدا : بــه روی دلبــری گــر مــایــل هستــوم                                                  مکــن منعــوم گــــرفتــار دل هستــوم خــــدا را ساربــــان آهسته ...

شاخه گل برنامه شماره 413   عنوان : زمان برنامه :۲۸:۱۰ دقیقه حجم برنامه :۱/۱۳ مگابایت شعر ابتدا : حاشا که به کس شکایتی از تو کنم                           یــا شکـــوه بینهایتـــی از تـــو کنـــم با هیـچ کس آشنائیـم غیر تو

شاخه گل برنامه شماره 413 عنوان : زمان برنامه :۲۸:۱۰ دقیقه حجم برنامه :۱/۱۳ مگابایت شعر ابتدا : حاشا که به کس شکایتی از تو کنم یــا شکـــوه بینهایتـــی از تـــو کنـــم با هیـچ کس آشنائیـم غیر تو

شاخه گل برنامه شماره 413     عنوان : زمان برنامه :۲۸:۱۰ دقیقه حجم برنامه :۱/۱۳ مگابایت شعر ابتدا : حاشا که به کس شکایتی از تو کنم                                                    یــا شکـــوه بینهایتـــی از تـــو کنـــم با هیـچ کس آشنائیـم غیر تو نیس...

شاخه گل برنامه شماره 417   عنوان : زمان برنامه :۵۸:۱۵ دقیقه حجم برنامه :۵۳ مگابایت شعر ابتدا : چـون خیـال تـو ز پیش نظــرم خالی نیست                       شــرم دارم کــه شکایــت کنــم از تنهـائـی سخنـت را همـه گوشیـم و ز ذوق

شاخه گل برنامه شماره 417 عنوان : زمان برنامه :۵۸:۱۵ دقیقه حجم برنامه :۵۳ مگابایت شعر ابتدا : چـون خیـال تـو ز پیش نظــرم خالی نیست شــرم دارم کــه شکایــت کنــم از تنهـائـی سخنـت را همـه گوشیـم و ز ذوق

شاخه گل برنامه شماره 417     عنوان : زمان برنامه :۵۸:۱۵ دقیقه حجم برنامه :۵۳ مگابایت شعر ابتدا : چـون خیـال تـو ز پیش نظــرم خالی نیست                                            شــرم دارم کــه شکایــت کنــم از تنهـائـی سخنـت را همـه گوشیـم و ز ذوق سخن...

شاخه گل برنامه شماره 430   عنوان : زمان برنامه :۲۱:۴۴ دقیقه حجم برنامه :۴/۱۶ مگابایت شعر ابتدا : دل خــود را بــه عشق نــازنینی خــوبــرو بستم                   ز خــوبــان بــر گــزیــدم دلبری و دل در او بستم مـن اندر بند هستی ن

شاخه گل برنامه شماره 430 عنوان : زمان برنامه :۲۱:۴۴ دقیقه حجم برنامه :۴/۱۶ مگابایت شعر ابتدا : دل خــود را بــه عشق نــازنینی خــوبــرو بستم ز خــوبــان بــر گــزیــدم دلبری و دل در او بستم مـن اندر بند هستی ن

شاخه گل برنامه شماره 430     عنوان : زمان برنامه :۲۱:۴۴ دقیقه حجم برنامه :۴/۱۶ مگابایت شعر ابتدا : دل خــود را بــه عشق نــازنینی خــوبــرو بستم                                     ز خــوبــان بــر گــزیــدم دلبری و دل در او بستم مـن اندر بند هستی نیست...

شاخه گل برنامه شماره 426    عنوان : زمان برنامه :۳۰:۵۸ دقیقه حجم برنامه :۸۳/۲۹ مگابایت شعر ابتدا : دیـریست کـه رنـدانـه شرابـی نچشیـدیـم                       در گــوشــه بـاغــی مــی نـابی نکشیدیم چــون سبـزه قــدم بـر لب جـ

شاخه گل برنامه شماره 426 عنوان : زمان برنامه :۳۰:۵۸ دقیقه حجم برنامه :۸۳/۲۹ مگابایت شعر ابتدا : دیـریست کـه رنـدانـه شرابـی نچشیـدیـم در گــوشــه بـاغــی مــی نـابی نکشیدیم چــون سبـزه قــدم بـر لب جـ

شاخه گل برنامه شماره 426       عنوان : زمان برنامه :۳۰:۵۸ دقیقه حجم برنامه :۸۳/۲۹ مگابایت شعر ابتدا : دیـریست کـه رنـدانـه شرابـی نچشیـدیـم                                            در گــوشــه بـاغــی مــی نـابی نکشیدیم چــون سبـزه قــدم بـر لب جــوئ...

آلبوم نگاه آشنا-بهنام نوری - علی حسینی (نی)  آلبوم موسیقی "نگاه آشنا" کاری از گروه موسیقی سایه سار به آهنگسازی حسین سلیمانی توسط انتشارات راوی کیمیا منتشر شده است. آلبوم نگاه آشنا ثمره فعالیت گروهی و کنسرت های 2 سال اخیر گروه سایه سار به سرپرست

آلبوم نگاه آشنا-بهنام نوری - علی حسینی (نی) آلبوم موسیقی "نگاه آشنا" کاری از گروه موسیقی سایه سار به آهنگسازی حسین سلیمانی توسط انتشارات راوی کیمیا منتشر شده است. آلبوم نگاه آشنا ثمره فعالیت گروهی و کنسرت های 2 سال اخیر گروه سایه سار به سرپرست

آلبوم نگاه آشنا-بهنام نوری - علی حسینی (نی) آلبوم موسیقی "نگاه آشنا" کاری از گروه موسیقی سایه سار به آهنگسازی حسین سلیمانی توسط انتشارات راوی کیمیا منتشر شده است. آلبوم نگاه آشنا ثمره فعالیت گروهی و کنسرت های 2 سال اخیر گروه سایه سار به سرپرستی و آهنگس...

شاخه گل برنامه شماره 433   عنوان : زمان برنامه :۲۴ دقیقه حجم برنامه :۴۵/۲۳ مگابایت شعر ابتدا : ابـان شاه مـاه است و اینـم گواست                           کــه آن مــاه مــاه شهنشاه مــاست  آهنگ :سه گاه خواننده تصنیف : خو

شاخه گل برنامه شماره 433 عنوان : زمان برنامه :۲۴ دقیقه حجم برنامه :۴۵/۲۳ مگابایت شعر ابتدا : ابـان شاه مـاه است و اینـم گواست کــه آن مــاه مــاه شهنشاه مــاست آهنگ :سه گاه خواننده تصنیف : خو

شاخه گل برنامه شماره 433     عنوان : زمان برنامه :۲۴ دقیقه حجم برنامه :۴۵/۲۳ مگابایت شعر ابتدا : ابـان شاه مـاه است و اینـم گواست                                                    کــه آن مــاه مــاه شهنشاه مــاست  آهنگ :سه گاه خواننده تصنیف : خواننده...

شاخه گل برنامه شماره 436   عنوان : زمان برنامه :۲۹:۳۶ دقیقه حجم برنامه :۵۶/۲۸ مگابایت شعر ابتدا : روز عیش و طرب بستان است          روز بــازار گـل و ریحــان است تــوده خــاک عبیــر آمیـز است          دامــن بــاد عبیر افشان است

شاخه گل برنامه شماره 436 عنوان : زمان برنامه :۲۹:۳۶ دقیقه حجم برنامه :۵۶/۲۸ مگابایت شعر ابتدا : روز عیش و طرب بستان است روز بــازار گـل و ریحــان است تــوده خــاک عبیــر آمیـز است دامــن بــاد عبیر افشان است

شاخه گل برنامه شماره 436     عنوان : زمان برنامه :۲۹:۳۶ دقیقه حجم برنامه :۵۶/۲۸ مگابایت شعر ابتدا : روز عیش و طرب بستان است                    روز بــازار  گـل و ریحــان است تــوده خــاک عبیــر آمیـز است                    دامــن بــاد عبیر افشان است ا...

گلهای تازه برنامه شماره 4    زمان برنامه :۲۹:۲۳ دقیقه  حجم برنامه :۲۷ مگابایت عنوان :سوته دل دستگاه :ماهور خواننده :عبدالوهاب شهیدی همکاری :حسن ناهید / شاعر :بابا طاهر / مطلع شعر آواز : خـوشا آنـان کــه از پــا سر نــزونند     میــون شعلــه

گلهای تازه برنامه شماره 4 زمان برنامه :۲۹:۲۳ دقیقه حجم برنامه :۲۷ مگابایت عنوان :سوته دل دستگاه :ماهور خواننده :عبدالوهاب شهیدی همکاری :حسن ناهید / شاعر :بابا طاهر / مطلع شعر آواز : خـوشا آنـان کــه از پــا سر نــزونند میــون شعلــه

گلهای تازه برنامه شماره 4         زمان برنامه :۲۹:۲۳ دقیقه  حجم برنامه :۲۷ مگابایت عنوان :سوته دل دستگاه :ماهور خواننده :عبدالوهاب شهیدی همکاری :حسن ناهید / شاعر :بابا طاهر / مطلع شعر آواز : خـوشا آنـان کــه از پــا سر نــزونند         میــون شعلــه خش...

شهرستان بروجن آماده برگزاری جشنواره موسیقی زاگرس نشینان ایران است   بروجن- فرماندار شهرستان بروجن از آمادگی کامل این شهرستان برای برگزاری ششمین جشنواره زاگرس نشینان ایران خبر داد.  به گزارش ایرنا، 'فتاح کرمی' روز چهارشنبه در ستاد هماهنگی برگز

شهرستان بروجن آماده برگزاری جشنواره موسیقی زاگرس نشینان ایران است بروجن- فرماندار شهرستان بروجن از آمادگی کامل این شهرستان برای برگزاری ششمین جشنواره زاگرس نشینان ایران خبر داد. به گزارش ایرنا، 'فتاح کرمی' روز چهارشنبه در ستاد هماهنگی برگز

شهرستان بروجن آماده برگزاری جشنواره موسیقی زاگرس نشینان ایران است   بروجن- فرماندار شهرستان بروجن از آمادگی کامل این شهرستان برای برگزاری ششمین جشنواره زاگرس نشینان ایران خبر داد.   به گزارش ایرنا، 'فتاح کرمی' روز چهارشنبه در ستاد هماهنگی برگزاری جشنوا...

آلبوم بیکلام "سه تار " استاد ابوالحسن صبا    آلبوم سه تار استاد ابوالحسن صبا  ۱.  دستگاه ماهور ۲.  آواز افشاری(همراهی تنبک و اواز حسین تهرانی) ۳.  گریلی(همراهی تنبک و اواز حسین تهرانی) ۴.  آواز افشاری ۵.  آواز ابوعطا ۶.  به یاد صب

آلبوم بیکلام "سه تار " استاد ابوالحسن صبا آلبوم سه تار استاد ابوالحسن صبا ۱. دستگاه ماهور ۲. آواز افشاری(همراهی تنبک و اواز حسین تهرانی) ۳. گریلی(همراهی تنبک و اواز حسین تهرانی) ۴. آواز افشاری ۵. آواز ابوعطا ۶. به یاد صب

آلبوم بیکلام "سه تار " استاد ابوالحسن صبا    آلبوم سه تار استاد ابوالحسن صبا  ۱.   دستگاه ماهور  ۲.   آواز افشاری(همراهی تنبک و اواز حسین تهرانی)  ۳.    گریلی(همراهی تنبک و اواز حسین تهرانی) ۴.    آواز افشاری ۵.    آواز ابوعطا  ۶.   به یاد صبا با صدای ...

گلهای تازه برنامه شماره 15  زمان برنامه :۳۱:۲۶ دقیقه  حجم برنامه :۲۹ مگابایت عنوان :دانه های باران دستگاه :دشتی خواننده آواز:عبدالوهاب شهیدی خواننده ترانه :عهدیه همکاری :رضا ورزنده / حسن ناهید / امیر ناصر افتتاح / شاعر :ترانه   سیاوش کسرائی / غزل

گلهای تازه برنامه شماره 15 زمان برنامه :۳۱:۲۶ دقیقه حجم برنامه :۲۹ مگابایت عنوان :دانه های باران دستگاه :دشتی خواننده آواز:عبدالوهاب شهیدی خواننده ترانه :عهدیه همکاری :رضا ورزنده / حسن ناهید / امیر ناصر افتتاح / شاعر :ترانه سیاوش کسرائی / غزل

گلهای تازه برنامه شماره 15     زمان برنامه :۳۱:۲۶ دقیقه  حجم برنامه :۲۹ مگابایت عنوان :دانه های باران دستگاه :دشتی خواننده آواز:عبدالوهاب شهیدی خواننده ترانه :عهدیه همکاری :رضا ورزنده / حسن ناهید / امیر ناصر افتتاح / شاعر :ترانه     سیاوش کسرائی / غزل ...

گلهای تازه برنامه شماره 9  زمان برنامه :۲۹:۴۴ دقیقه  حجم برنامه :۵۴ مگابایت عنوان :قول و غزل دستگاه :سه گاه خواننده آواز:محمود محمودی خوانساری خواننده ترانه :محمود محمودی خوانساری همکاری :همایون خرم / مجید نجاحی / محمد موسوی / امیر ناصر افتتاح /

گلهای تازه برنامه شماره 9 زمان برنامه :۲۹:۴۴ دقیقه حجم برنامه :۵۴ مگابایت عنوان :قول و غزل دستگاه :سه گاه خواننده آواز:محمود محمودی خوانساری خواننده ترانه :محمود محمودی خوانساری همکاری :همایون خرم / مجید نجاحی / محمد موسوی / امیر ناصر افتتاح /

گلهای تازه برنامه شماره 9     زمان برنامه :۲۹:۴۴ دقیقه  حجم برنامه :۵۴ مگابایت عنوان :قول و غزل دستگاه :سه گاه خواننده آواز:محمود محمودی خوانساری خواننده ترانه :محمود محمودی خوانساری همکاری :همایون خرم / مجید نجاحی / محمد موسوی / امیر ناصر افتتاح / شاع...

گلهای تازه برنامه شماره 9  زمان برنامه :۲۹:۴۴ دقیقه  حجم برنامه :۵۴ مگابایت عنوان :قول و غزل دستگاه :سه گاه خواننده آواز:محمود محمودی خوانساری خواننده ترانه :محمود محمودی خوانساری همکاری :همایون خرم / مجید نجاحی / محمد موسوی / امیر ناصر افتتاح /

گلهای تازه برنامه شماره 9 زمان برنامه :۲۹:۴۴ دقیقه حجم برنامه :۵۴ مگابایت عنوان :قول و غزل دستگاه :سه گاه خواننده آواز:محمود محمودی خوانساری خواننده ترانه :محمود محمودی خوانساری همکاری :همایون خرم / مجید نجاحی / محمد موسوی / امیر ناصر افتتاح /

گلهای تازه برنامه شماره 9     زمان برنامه :۲۹:۴۴ دقیقه  حجم برنامه :۵۴ مگابایت عنوان :قول و غزل دستگاه :سه گاه خواننده آواز:محمود محمودی خوانساری خواننده ترانه :محمود محمودی خوانساری همکاری :همایون خرم / مجید نجاحی / محمد موسوی / امیر ناصر افتتاح / شاع...