تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

قاسم زمانی | مدرس تار | آموزشگاه موسیقی فریدونی

قاسم زمانی | مدرس تار | آموزشگاه موسیقی فریدونی

 قاسم زمانی | مدرس تار | آموزشگاه موسیقی فریدونی روز کلاس : یکشنبه و دوشنبه  تلفن : 22952820 روزمه هنری سال تولد : 1356 سابقه هنری :  سال 1381 تا 1383  نزد محسن جمال کاظمی  سال 1383 تا 1385 نزدمجیددرخشانیوفرخمظهری سال 1385 تا 1387 نزداستادمحمدرضالطفی (...