تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

سونات ها  آهنگساز: محمدرضا تفضلی پیانو: نادژدا خودینا و جولیتا واردانیان ویلنسل: آرام تالالیان  سونات برای پیانو سونات براى پیانو دارای سه موومان است و عناوین سه موومان آن برگرفته از فرم هاى هر موومان هستند. موومان اول (سونات) ابتدا با یک مقدمه آغاز مى شو

سونات ها آهنگساز: محمدرضا تفضلی پیانو: نادژدا خودینا و جولیتا واردانیان ویلنسل: آرام تالالیان سونات برای پیانو سونات براى پیانو دارای سه موومان است و عناوین سه موومان آن برگرفته از فرم هاى هر موومان هستند. موومان اول (سونات) ابتدا با یک مقدمه آغاز مى شو

سونات ها آهنگساز: محمدرضا تفضلی پیانو: نادژدا خودینا و جولیتا واردانیان ویلنسل: آرام تالالیان سونات برای پیانو سونات براى پیانو دارای سه موومان است و عناوین سه موومان آن برگرفته از فرم هاى هر موومان هستند. موومان اول (سونات) ابتدا با یک مقدمه آغاز مى ش...

گواهینامه ی پایان دوره ی ابتدایی ستاره رضایی هنرجوی ویلن ایمان ملکی | آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی | اسفند 1394

گواهینامه ی پایان دوره ی ابتدایی ستاره رضایی هنرجوی ویلن ایمان ملکی | آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی | اسفند 1394

گواهینامه ی پایان دوره ی ابتدایی ستاره رضایی هنرجوی ویلن ایمان ملکی | آموزشگاه موسیقی نیما فریدونی | اسفن...