تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

موسیقى نواحى ایران، شماره ی ۵۸ موسیقی علی آباد کتول و شرق مازندران عیسی فیوج، علی اصغر اصلانی کتولی، قربانعلی اصلانی کتولی، سید احمد حسینی، محمدرضا اسحاقی و ارزمون شکارچیان پژوهش، گردآوری و متن: محمدرضا درویشی موسیقی علی آباد کتول ـ اصلی ترین بلوک استرآبا

موسیقى نواحى ایران، شماره ی ۵۸ موسیقی علی آباد کتول و شرق مازندران عیسی فیوج، علی اصغر اصلانی کتولی، قربانعلی اصلانی کتولی، سید احمد حسینی، محمدرضا اسحاقی و ارزمون شکارچیان پژوهش، گردآوری و متن: محمدرضا درویشی موسیقی علی آباد کتول ـ اصلی ترین بلوک استرآبا

موسیقی نواحی ایران، شماره ی ۵۹ موسیقی عاشقی آذربایجان شرقی عاشق رسول قربانی، عاشق حسین ناموری، عاشق ایمران حیدری، عاشق همت همتی، عاشق سخاوت محمدی پژوهش، گردآوری و متن: محمدرضا درویشی  موسیقی عاشقی آذربایجان شرقی که امروزه توسط آواز و ساز عاشقی، بالابان و

موسیقی نواحی ایران، شماره ی ۵۹ موسیقی عاشقی آذربایجان شرقی عاشق رسول قربانی، عاشق حسین ناموری، عاشق ایمران حیدری، عاشق همت همتی، عاشق سخاوت محمدی پژوهش، گردآوری و متن: محمدرضا درویشی موسیقی عاشقی آذربایجان شرقی که امروزه توسط آواز و ساز عاشقی، بالابان و

موسیقى نواحى ایران، شماره ی ۶۰ موسیقی آیینی زرتشتیان ایران اَوستا خوانی و گاتا خوانی در یزد پژوهش، گردآوری: محمدرضا درویشی متن: پدرام اکبری  گات ها سروده های منظوم زرتشت و کهن ترین بخش کتاب اوستاست و درونمایه اش ستایش خداوند و سفارش انسان به راستی و نیکی

موسیقى نواحى ایران، شماره ی ۶۰ موسیقی آیینی زرتشتیان ایران اَوستا خوانی و گاتا خوانی در یزد پژوهش، گردآوری: محمدرضا درویشی متن: پدرام اکبری گات ها سروده های منظوم زرتشت و کهن ترین بخش کتاب اوستاست و درونمایه اش ستایش خداوند و سفارش انسان به راستی و نیکی

موسیقى نواحى ایران، شماره ی ۶۰ موسیقی آیینی زرتشتیان ایران اَوستا خوانی و گاتا خوانی در یزد پژوهش، گردآوری: محمدرضا درویشی متن: پدرام اکبری گات ها سروده های منظوم زرتشت و کهن ترین بخش کتاب اوستاست و درونمایه اش ستایش خداوند و سفارش انسان به راستی و نیک...