تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

برگ سبز برنامه ی شماره 158  دستگاه :شور خواننده : محمودی خوانساری نوازندگان : شریف ، کسایی   برگ سبز برنامه ی شماره 158

برگ سبز برنامه ی شماره 158 دستگاه :شور خواننده : محمودی خوانساری نوازندگان : شریف ، کسایی برگ سبز برنامه ی شماره 158

برگ سبز برنامه ی شماره 158   دستگاه :شور خواننده : محمودی خوانساری نوازندگان :  شریف ، کسایی   برگ سبز برنامه ی شماره 1...

دانلود ردیف آوازی به روایت استاد حاتم عسگری فراهانی - دوره اول (1) ردیف آوازی به روایت حاتم عسگری فراهانی - همراه با سه تار دکتر داریوش صفوت - دوره اول که در چهار بخش تقدیم عزیزان خواهد شد. با تشکر فراوان از جناب آقای دانائی بابت ارسال این آثار ارزشمند .

دانلود ردیف آوازی به روایت استاد حاتم عسگری فراهانی - دوره اول (1) ردیف آوازی به روایت حاتم عسگری فراهانی - همراه با سه تار دکتر داریوش صفوت - دوره اول که در چهار بخش تقدیم عزیزان خواهد شد. با تشکر فراوان از جناب آقای دانائی بابت ارسال این آثار ارزشمند .

دانلود ردیف آوازی به روایت استاد حاتم عسگری فراهانی - دوره اول (1)   * ردیف آوازی به روایت حاتم عسگری فراهانی - همراه با سه تار دکتر داریوش صفوت - دوره اول که در چهار بخش تقدیم عزیزان خواهد شد. * با تشکر فراوان از جناب آقای دانائی بابت ارسال این آثار ا...

برگ سبز برنامه ی شماره 153  هنرمندان: حسن کسائی، جلیل شهناز، محمودی خوانساری، اشعار: عطار نیشابوری، فخرالدین عراقی، همایون اسپارینی، آهنگ: همایون   برگ سبز برنامه ی شماره 153

برگ سبز برنامه ی شماره 153 هنرمندان: حسن کسائی، جلیل شهناز، محمودی خوانساری، اشعار: عطار نیشابوری، فخرالدین عراقی، همایون اسپارینی، آهنگ: همایون برگ سبز برنامه ی شماره 153

برگ سبز برنامه ی شماره 153   هنرمندان: حسن کسائی، جلیل شهناز، محمودی خوانساری، اشعار: عطار نیشابوری، فخرالدین عراقی، همایون اسپارینی، آهنگ: همایون   برگ سبز برنامه ی شماره 1...

برگ سبز برنامه ی شماره 137  هنرمندان: فاخته ای، حسن کسائی، جلیل شهناز، امیر ناصر افتتاح، اشعار: عطار نیشابوری، صفا، سعدی، فخرالدین عراقی   برگ سبز برنامه ی شماره 137

برگ سبز برنامه ی شماره 137 هنرمندان: فاخته ای، حسن کسائی، جلیل شهناز، امیر ناصر افتتاح، اشعار: عطار نیشابوری، صفا، سعدی، فخرالدین عراقی برگ سبز برنامه ی شماره 137

برگ سبز برنامه ی شماره 137   هنرمندان: فاخته ای، حسن کسائی، جلیل شهناز، امیر ناصر افتتاح، اشعار: عطار نیشابوری، صفا، سعدی، فخرالدین عراقی   برگ سبز برنامه ی شماره...

برگ سبز برنامه ی شماره 132  هنرمندان: احمد عبادی، فاخته ای، حسن کسائی  اشعار: عطار نیشابوری، اهلی شیرازی، مریم اشرفی، فخرالدین عراقی  آهنگ: بیات زند  گوینده: روشنک   برگ سبز برنامه ی شماره 132

برگ سبز برنامه ی شماره 132 هنرمندان: احمد عبادی، فاخته ای، حسن کسائی اشعار: عطار نیشابوری، اهلی شیرازی، مریم اشرفی، فخرالدین عراقی آهنگ: بیات زند گوینده: روشنک برگ سبز برنامه ی شماره 132

برگ سبز برنامه ی شماره 132     هنرمندان: احمد عبادی، فاخته ای، حسن کسائی  اشعار: عطار نیشابوری، اهلی شیرازی، مریم اشرفی، فخرالدین عراقی  آهنگ: بیات زند گوینده: روشنک   برگ سبز برنامه ی شماره 1...

برگ سبز برنامه ی شماره 146  دستگاه :بیات اصفهان خواننده : محمودی خوانساری نوازندگان : شریف ، کسایی   برگ سبز برنامه ی شماره 146

برگ سبز برنامه ی شماره 146 دستگاه :بیات اصفهان خواننده : محمودی خوانساری نوازندگان : شریف ، کسایی برگ سبز برنامه ی شماره 146

برگ سبز برنامه ی شماره 146   دستگاه :بیات اصفهان خواننده :  محمودی خوانساری نوازندگان :  شریف ، کسایی   برگ سبز برنامه ی شماره...

دانلود ردیف آوازی به روایت استاد حاتم عسگری فراهانی - دوره اول (۲)    دانلود ردیف آوازی به روایت استاد حاتم عسگری فراهانی - دوره اول (۲)  شور ابوعطا دشتی (2)Radif e Avazi - Doreye I rar  102.7 MB   منبع : موسیقی اصیل ایرانی

دانلود ردیف آوازی به روایت استاد حاتم عسگری فراهانی - دوره اول (۲) دانلود ردیف آوازی به روایت استاد حاتم عسگری فراهانی - دوره اول (۲) شور ابوعطا دشتی (2)Radif e Avazi - Doreye I rar 102.7 MB منبع : موسیقی اصیل ایرانی

دانلود ردیف آوازی به روایت استاد حاتم عسگری فراهانی - دوره اول (۲)       دانلود ردیف آوازی به روایت استاد حاتم عسگری فراهانی - دوره اول (۲)   شور ابوعطا دشتی (2)Radif e Avazi - Doreye I rar     102.7 MB منبع : موسیقی اصیل ای...

گلهای تازه برنامه ی شماره151  محمدرضا شجریان  در دستگاه: شوشتری، حسن کسایی، محمدرضا لطفی، ناصر فرهنگ فر  شعر: فروغی بسطامی، بابا طاهر گوینده: فخری نیکزاد  صدا بردار: ایرج فهیمی   گلهای تازه برنامه ی شماره151

گلهای تازه برنامه ی شماره151 محمدرضا شجریان در دستگاه: شوشتری، حسن کسایی، محمدرضا لطفی، ناصر فرهنگ فر شعر: فروغی بسطامی، بابا طاهر گوینده: فخری نیکزاد صدا بردار: ایرج فهیمی گلهای تازه برنامه ی شماره151

گلهای تازه برنامه ی شماره151     محمدرضا شجریان در دستگاه: شوشتری، حسن کسایی، محمدرضا لطفی، ناصر فرهنگ فر  شعر: فروغی بسطامی، بابا طاهر گوینده: فخری نیکزاد  صدا بردار: ایرج فهیمی   گلهای تازه برنامه ی شمار...

برگ سبز برنامه ی شماره 130  اکبر گلپایگانی  هنرمندان: احمد عبادی، مرتضی محجوبی، حسن کسائی، اکبر گلپایگانی  اشعار:عطار نیشابوری، جامی، اشراق اصفهانی، شیرازی، فخرالدین عراقی  آهنگ: ماهور گوینده: روشنک   برگ سبز برنامه ی شماره 130

برگ سبز برنامه ی شماره 130 اکبر گلپایگانی هنرمندان: احمد عبادی، مرتضی محجوبی، حسن کسائی، اکبر گلپایگانی اشعار:عطار نیشابوری، جامی، اشراق اصفهانی، شیرازی، فخرالدین عراقی آهنگ: ماهور گوینده: روشنک برگ سبز برنامه ی شماره 130

برگ سبز برنامه ی شماره 130     اکبر گلپایگانی هنرمندان: احمد عبادی، مرتضی محجوبی، حسن کسائی، اکبر گلپایگانی  اشعار:عطار نیشابوری، جامی، اشراق اصفهانی، شیرازی، فخرالدین عراقی  آهنگ: ماهور گوینده: روشنک   برگ سبز برنامه ی شماره  1...

برگ سبز برنامه ی شماره 166  دستگاه : اصفهان خواننده : محمودی خوانساری نوازندگان : ورزنده ،کسایی،بدیعی   برگ سبز برنامه ی شماره 166

برگ سبز برنامه ی شماره 166 دستگاه : اصفهان خواننده : محمودی خوانساری نوازندگان : ورزنده ،کسایی،بدیعی برگ سبز برنامه ی شماره 166

برگ سبز برنامه ی شماره 166   دستگاه : اصفهان خواننده : محمودی خوانساری نوازندگان :  ورزنده ،کسایی،بدیعی   برگ سبز برنامه ی شماره 1...

برگ سبز برنامه ی شماره 166  دستگاه : اصفهان خواننده : محمودی خوانساری نوازندگان : ورزنده ،کسایی،بدیعی   برگ سبز برنامه ی شماره 166

برگ سبز برنامه ی شماره 166 دستگاه : اصفهان خواننده : محمودی خوانساری نوازندگان : ورزنده ،کسایی،بدیعی برگ سبز برنامه ی شماره 166

برگ سبز برنامه ی شماره 166   دستگاه : اصفهان خواننده : محمودی خوانساری نوازندگان :  ورزنده ،کسایی،بدیعی   برگ سبز برنامه ی شماره 1...

گلهای جاویدان برنامه ی شماره ۱۵۶  عبدالوهاب شهیدی اشعار از صائب شمس تبریزی نوازندگان : پرویز یاحقی (ویولون) - جلیل شهناز (تار) - احمد عبادی (سه تار) - حسن کسایی (نی)   گلهای جاویدان برنامه ی شماره  ۱۵۶

گلهای جاویدان برنامه ی شماره ۱۵۶ عبدالوهاب شهیدی اشعار از صائب شمس تبریزی نوازندگان : پرویز یاحقی (ویولون) - جلیل شهناز (تار) - احمد عبادی (سه تار) - حسن کسایی (نی) گلهای جاویدان برنامه ی شماره ۱۵۶

گلهای جاویدان برنامه ی شماره ۱۵۶     عبدالوهاب شهیدی اشعار از صائب شمس تبریزی نوازندگان : پرویز یاحقی (ویولون) - جلیل شهناز (تار) - احمد عبادی (سه تار) - حسن کسایی (نی)   گلهای جاویدان برنامه ی شماره   ۱...

گلهای جاویدان برنامه ی شماره ۱۵۲ حسین قوامی فاخته‌ای، عبدالوهاب شهیدی نوازندگان : جلیل شهناز (تار) - حسن کسایی (نی) - احمد عبادی (سه تار)   گلهای جاویدان برنامه ی شماره  ۱۵۲

گلهای جاویدان برنامه ی شماره ۱۵۲ حسین قوامی فاخته‌ای، عبدالوهاب شهیدی نوازندگان : جلیل شهناز (تار) - حسن کسایی (نی) - احمد عبادی (سه تار) گلهای جاویدان برنامه ی شماره ۱۵۲

گلهای جاویدان برنامه ی شماره ۱۵۲ حسین قوامی فاخته‌ای، عبدالوهاب شهیدی نوازندگان : جلیل شهناز (تار) - حسن کسایی (نی) - احمد عبادی (سه تار)   گلهای جاویدان برنامه ی شماره  ...

گلهای جاویدان برنامه ی شماره ۱۵۵ حسین قوامی فاخته‌ای، عبدالوهاب شهیدی نوازندگان : حسن کسایی (نی) - مهدی خالدی (ویولون) - احمد عبادی (سه تار)   گلهای جاویدان برنامه ی شماره  ۱۵۵

گلهای جاویدان برنامه ی شماره ۱۵۵ حسین قوامی فاخته‌ای، عبدالوهاب شهیدی نوازندگان : حسن کسایی (نی) - مهدی خالدی (ویولون) - احمد عبادی (سه تار) گلهای جاویدان برنامه ی شماره ۱۵۵

گلهای جاویدان برنامه ی شماره ۱۵۵ حسین قوامی فاخته‌ای، عبدالوهاب شهیدی نوازندگان : حسن کسایی (نی) - مهدی خالدی (ویولون) - احمد عبادی (سه تار)   گلهای جاویدان برنامه ی شماره  ...

دانلود آلبوم تک نوازی ویلن استاد اسداله ملک با ضرب جهانگیر ملک   دانلود آلبوم تک نوازی ویلن استاد اسداله ملک با ضرب جهانگیر ملک   Assadolah Malek - Violin & Tonbak Vol.8(musiciranian.blogfa.com)mp3 128.rar 37.1

دانلود آلبوم تک نوازی ویلن استاد اسداله ملک با ضرب جهانگیر ملک دانلود آلبوم تک نوازی ویلن استاد اسداله ملک با ضرب جهانگیر ملک Assadolah Malek - Violin & Tonbak Vol.8(musiciranian.blogfa.com)mp3 128.rar 37.1

دانلود آلبوم تک نوازی ویلن استاد اسداله ملک با ضرب جهانگیر ملک     دانلود آلبوم تک نوازی ویلن استاد اسداله ملک با ضرب جهانگیر ملک   Assadolah Malek - Violin & Tonbak Vol.8(musiciranian.blogfa.com)mp3 128.rar     37...