تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

کنسرت گروه پنج در سالن حجاب - 17فروردین 1395 | سرپرست گروه : نیما فریدونی

کنسرت گروه پنج در سالن حجاب - 17فروردین 1395 | سرپرست گروه : نیما فریدونی

کنسرت گروه پنج در سالن حجاب - 17فروردین 1395 | سرپرست گروه : نیما فریدونی نیما فریدونی تار - ایمان ملکی کمانچه - محمد تنکابنی سنتور - راد نکویی دف  - رضا منصوری تنبک قطعات در دستگاه بیات ا...