تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

گیتار کلاسیک ریموندو مدل 128 مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر قرمز یکپارچه (Solid Red Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: رزوود هندی (Indian Rosewood) - جنس صفحات کناری: رزوود هندی (Indian Rosewood) - جنس دسته: سدر امریکایی (American Cedar

گیتار کلاسیک ریموندو مدل 128 مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر قرمز یکپارچه (Solid Red Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: رزوود هندی (Indian Rosewood) - جنس صفحات کناری: رزوود هندی (Indian Rosewood) - جنس دسته: سدر امریکایی (American Cedar

گیتار کلاسیک ریموندو مدل 128 * مشخصات کلی  گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر قرمز یکپارچه (Solid Red Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: رزوود هندی (Indian Rosewood) - جنس صفحات کناری: رزوود هندی (Indian Rosewood) - جنس دسته: سدر امریکایی (American ...

گیتار کلاسیک ریموندو مدل 130 مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر قرمز یکپارچه (Solid Red Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: رزوود هندی (Indian Rosewood) - جنس صفحات کناری: رزوود هندی یکپارچه (Solid Indian Rosewood) - جنس دسته: سدر امریکایی (

گیتار کلاسیک ریموندو مدل 130 مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر قرمز یکپارچه (Solid Red Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: رزوود هندی (Indian Rosewood) - جنس صفحات کناری: رزوود هندی یکپارچه (Solid Indian Rosewood) - جنس دسته: سدر امریکایی (

گیتار کلاسیک ریموندو مدل 130 * مشخصات کلی  گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر قرمز یکپارچه (Solid Red Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: رزوود هندی (Indian Rosewood) - جنس صفحات کناری: رزوود هندی یکپارچه (Solid Indian Rosewood) - جنس دسته: سدر امریک...

گیتار کلاسیک ریموندو مدل 136 مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر قرمز یکپارچه (Solid Red Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: ماهون یکپارچه (Solid Mahogany) - جنس صفحات کناری: ماهون یکپارچه (Solid Mahogany) - جنس دسته: سدر امریکایی (American C

گیتار کلاسیک ریموندو مدل 136 مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر قرمز یکپارچه (Solid Red Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: ماهون یکپارچه (Solid Mahogany) - جنس صفحات کناری: ماهون یکپارچه (Solid Mahogany) - جنس دسته: سدر امریکایی (American C

گیتار کلاسیک ریموندو مدل 136 * مشخصات کلی  گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر قرمز یکپارچه (Solid Red Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: ماهون یکپارچه (Solid Mahogany) - جنس صفحات کناری: ماهون یکپارچه (Solid Mahogany) - جنس دسته: سدر امریکایی (Ameri...

گیتار کلاسیک ریموندو مدل 138 مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر قرمز یکپارچه (Solid Red Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: گردو یکپارچه (Solid Walnut) - جنس صفحات کناری: گردو یکپارچه (Solid Walnut) - جنس دسته: سدر امریکایی (American Cedar)

گیتار کلاسیک ریموندو مدل 138 مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر قرمز یکپارچه (Solid Red Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: گردو یکپارچه (Solid Walnut) - جنس صفحات کناری: گردو یکپارچه (Solid Walnut) - جنس دسته: سدر امریکایی (American Cedar)

گیتار کلاسیک ریموندو مدل 138 * مشخصات کلی  گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر قرمز یکپارچه (Solid Red Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: گردو یکپارچه (Solid Walnut) - جنس صفحات کناری: گردو یکپارچه (Solid Walnut) - جنس دسته: سدر امریکایی (American Ce...

گیتار کلاسیک ریموندو مدل 104B مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر قرمز یکپارچه (Solid Red Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: بوبینگا (Bubinga) - جنس صفحات کناری: بوبینگا (Bubinga) - جنس دسته: ماهون (Mahogany) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود

گیتار کلاسیک ریموندو مدل 104B مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر قرمز یکپارچه (Solid Red Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: بوبینگا (Bubinga) - جنس صفحات کناری: بوبینگا (Bubinga) - جنس دسته: ماهون (Mahogany) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود

گیتار کلاسیک ریموندو مدل 104B * مشخصات کلی  گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر قرمز یکپارچه (Solid Red Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: بوبینگا (Bubinga) - جنس صفحات کناری: بوبینگا (Bubinga) - جنس دسته: ماهون (Mahogany) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: ر...

گیتار کلاسیک ریموندو مدل 118 مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر قرمز یکپارچه (Solid Red Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: ماهون (Mahogany) - جنس صفحات کناری: ماهون (Mahogany) - جنس دسته: ماهون (Mahogany) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود هند

گیتار کلاسیک ریموندو مدل 118 مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر قرمز یکپارچه (Solid Red Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: ماهون (Mahogany) - جنس صفحات کناری: ماهون (Mahogany) - جنس دسته: ماهون (Mahogany) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود هند

گیتار کلاسیک ریموندو مدل 118 * مشخصات کلی  گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر قرمز یکپارچه (Solid Red Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: ماهون (Mahogany) - جنس صفحات کناری: ماهون (Mahogany) - جنس دسته: ماهون (Mahogany) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوو...

گیتار کلاسیک ریموندو مدل 123 مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر قرمز یکپارچه (Solid Red Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: ماهون (Mahogany) - جنس صفحات کناری: ماهون (Mahogany) - جنس دسته: ماهون (Mahogany) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود هند

گیتار کلاسیک ریموندو مدل 123 مشخصات کلی گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر قرمز یکپارچه (Solid Red Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: ماهون (Mahogany) - جنس صفحات کناری: ماهون (Mahogany) - جنس دسته: ماهون (Mahogany) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود هند

گیتار کلاسیک ریموندو مدل 123 * مشخصات کلی  گیتار کلاسیک اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: سدر قرمز یکپارچه (Solid Red Cedar) - جنس صفحه‌ی پشتی: ماهون (Mahogany) - جنس صفحات کناری: ماهون (Mahogany) - جنس دسته: ماهون (Mahogany) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوو...

گیتار فلامنکو ریموندو مدل 125 مشخصات کلی گیتار فلامنکو اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: صنوبر یکپارچه (Solid Spruce) - جنس صفحه‌ی پشتی: چنار (Sycamore) - جنس صفحات کناری: چنار (Sycamore) - جنس دسته: ماهون (Mahogany) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood

گیتار فلامنکو ریموندو مدل 125 مشخصات کلی گیتار فلامنکو اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: صنوبر یکپارچه (Solid Spruce) - جنس صفحه‌ی پشتی: چنار (Sycamore) - جنس صفحات کناری: چنار (Sycamore) - جنس دسته: ماهون (Mahogany) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Rosewood

گیتار فلامنکو ریموندو مدل 125 * مشخصات کلی  گیتار فلامنکو اندازه 4/4 - جنس صفحه‌ی رویی: صنوبر یکپارچه (Solid Spruce) - جنس صفحه‌ی پشتی: چنار (Sycamore) - جنس صفحات کناری: چنار (Sycamore) - جنس دسته: ماهون (Mahogany) - جنس صفحه‌ی انگشت‌گذاری: رزوود (Ros...

آرزو خواننده: هادی نوروزی آهنگساز: هادی نوروزی ترانه‌سرا : پارسا آتوت تنظیم کننده : فرید مهاجرپور +12-10 plays 2244 0:00 دانلود Share

آرزو خواننده: هادی نوروزی آهنگساز: هادی نوروزی ترانه‌سرا : پارسا آتوت تنظیم کننده : فرید مهاجرپور +12-10 plays 2244 0:00 دانلود Share

آرزو   خواننده:  هادی نوروزی آهنگساز:  هادی نوروزی ترانه‌سرا :  پارسا آتوت تنظیم کننده :  فرید مهاجرپور * +12 * -10   plays 2244   دانلود       Share متن ترانه کنارم بشین تا نگاهت کنم نگاه کردن تو نیاز منه خدارو کنار تو حس میکنم پرستیدن تو نماز منه تو ...

بی راهه خواننده: علی بیات آهنگساز: علی بیات ترانه‌سرا : علی بیات تنظیم کننده : علی بیات +10-10 plays 227 0:00 دانلود 24 ساعت سعید معارف وند

بی راهه خواننده: علی بیات آهنگساز: علی بیات ترانه‌سرا : علی بیات تنظیم کننده : علی بیات +10-10 plays 227 0:00 دانلود 24 ساعت سعید معارف وند

بی راهه   خواننده:  علی بیات آهنگساز:  علی بیات ترانه‌سرا :  علی بیات تنظیم کننده :  علی بیات * +10 * -10   plays 227   دانلود     * 24 ساعت سعید معارف وند متن ترانه من تورو میخوام،تو نمیدونی تو نمیخوایی، پیشم ، بمونی تو ازم دوری از منو حسم همیشه هستیو...

26 فروردین 1395 احساس خواننده: نیما نودهی آهنگساز: رسول پویان ترانه‌سرا : میترا جوانبخت تنظیم‌کننده: میلاد اکبری +10-10 plays 227 0:00 دانلود Share

26 فروردین 1395 احساس خواننده: نیما نودهی آهنگساز: رسول پویان ترانه‌سرا : میترا جوانبخت تنظیم‌کننده: میلاد اکبری +10-10 plays 227 0:00 دانلود Share

26 فروردین 1395 احساس   خواننده:  نیما نودهی آهنگساز:  رسول پویان ترانه‌سرا :  میترا جوانبخت تنظیم‌کننده:  میلاد اکبری * +10 * -10   plays 227   دانلود      ...

دلتنگی خواننده: مهدی اعتمادی آهنگساز: محمد ناظمی ترانه‌سرا : امین بهروزی فر تنظیم کننده : مجید کاشانیان +10-10 plays 1221 0:00 دانلود فاصله رو کم کن مهدی اعتمادی

دلتنگی خواننده: مهدی اعتمادی آهنگساز: محمد ناظمی ترانه‌سرا : امین بهروزی فر تنظیم کننده : مجید کاشانیان +10-10 plays 1221 0:00 دانلود فاصله رو کم کن مهدی اعتمادی

دلتنگی   خواننده:  مهدی اعتمادی آهنگساز:  محمد ناظمی ترانه‌سرا :  امین بهروزی فر تنظیم کننده :  مجید کاشانیان * +10 * -10   plays 1221   دانلود     * فاصله رو کم کن مهدی اعتمادی متن ترانه کی مثه تو میتونه تنهایمو باور کنه کی غیر تو میتونه حال منو بهتر ...

25 فروردین 1395 عشق مادی خواننده: سینا پرپری آهنگساز: سینا پرپری ترانه‌سرا: عماد طغرایی تنظیم‌کننده: میثم جمشیدپور طراح: عرفان کشکولی +11-10 plays 1193 0:00 دانلود حالی که من دارم سینا پرپری  تو چی کار کردی باهام سینا پرپری Share

25 فروردین 1395 عشق مادی خواننده: سینا پرپری آهنگساز: سینا پرپری ترانه‌سرا: عماد طغرایی تنظیم‌کننده: میثم جمشیدپور طراح: عرفان کشکولی +11-10 plays 1193 0:00 دانلود حالی که من دارم سینا پرپری تو چی کار کردی باهام سینا پرپری Share

25 فروردین 1395 عشق مادی   خواننده:  سینا پرپری آهنگساز:  سینا پرپری ترانه‌سرا:  عماد طغرایی تنظیم‌کننده:  میثم جمشیدپور طراح:  عرفان کشکولی * +11 * -10   plays 1193   دانلود     * حالی که من دارم سینا پرپری * تو چی کار کردی باهام سینا پرپری      ...