تلفن : ۲۲۹۵۲۸۲۰ تلگرام ما :‌ ۰۹۱۲۳۱۰۸۷۴۰

راویان اصالت پرشور نواختند جشنواره موسیقی نواحی کار خود را آغاز کرد موسیقی ما - سرانجام از روز گذشته، نهمین جشنواره‌ی موسیقی نواحی کار خود را آغاز کرد و در ابتدای این جشنواره، گروه‌های عاشیق‌های تبریز، میسان، شوروم، ژی و... راویان اصالت شدند.  بخش رقابتی

راویان اصالت پرشور نواختند جشنواره موسیقی نواحی کار خود را آغاز کرد موسیقی ما - سرانجام از روز گذشته، نهمین جشنواره‌ی موسیقی نواحی کار خود را آغاز کرد و در ابتدای این جشنواره، گروه‌های عاشیق‌های تبریز، میسان، شوروم، ژی و... راویان اصالت شدند. بخش رقابتی

راویان اصالت پرشور نواختند جشنواره موسیقی نواحی کار خود را آغاز کرد موسیقی ما - سرانجام از روز گذشته، نهمین جشنواره‌ی موسیقی نواحی کار خود را آغاز کرد و در ابتدای این جشنواره، گروه‌های عاشیق‌های تبریز، میسان، شوروم، ژی و... راویان اصالت شدند. بخش رقابت...

بهاء	کتاب نظری موسیقی و سلفژ و آواز 25000	A New Approach to Sight Singing   شیوه ی نوین سرایش موسیقی مهلا رحیمی نژاد 22000	آموزش دیکته موسیقی با سی دی | مرتضی سر آبادانی 12000	آموزش ریتم های کاربردی فرنان فونتن 8000	تئوری موسیقی محسن الهامیان 50000	درک و د

بهاء کتاب نظری موسیقی و سلفژ و آواز 25000 A New Approach to Sight Singing   شیوه ی نوین سرایش موسیقی مهلا رحیمی نژاد 22000 آموزش دیکته موسیقی با سی دی | مرتضی سر آبادانی 12000 آموزش ریتم های کاربردی فرنان فونتن 8000 تئوری موسیقی محسن الهامیان 50000 درک و د

بهاء کتاب نظری موسیقی و سلفژ و آواز 25000 A New Approach to Sight Singing   شیوه ی نوین سرایش موسیقی مهلا رحیمی نژاد 22000 آموزش دیکته موسیقی با سی دی | مرتضی سر آبادانی 12000 آموزش ریتم های کاربردی فرنان فونتن 8000 تئوری موسیقی محسن الهامیان 50000 درک...