فروش DVD تصویری |‌آموزش ویلن |‌کتاب اول  و دوم هنرستان |‌روح الله خالقی |‌اجرا و آموزش ایمان ملکی

فروش DVD تصویری |‌آموزش ویلن |‌کتاب اول و دوم هنرستان |‌روح الله خالقی |‌اجرا و آموزش ایمان ملکی

فروش DVD تصویری |‌آموزش ویلن |‌کتاب اول  و دوم هنرستان |‌روح الله خالقی |‌اجرا و آموزش ایمان ملکی 

 دی وی دی | فیلم آموزشی 

در این DVD ها ایمان ملکی ضمن توضیح قطعات و آهنگ ها و نیز بیوگرافی آهنگساز آنها ابتدا قطعات را وزن خوانی و آواخوانی ( سلفژ ) کرده است و بعد اجرا کرده است.

این دی وی دی ها  با کیفیت بسیار بالا تهیه شده است. 

بهای ۱ دی وی دی  اجرا با تار : ۱۵۰۰۰ تومان

 

تلفن سفارش و تهیه و ارسال ( پست به سراسر دنیا ) : 22333425

 

 " "

لیست قطعات موجود در دی وی دی :‌

 تمرین 30 کتاب اول هنرستان دونوازی،ایمان ملکی ،آتریانقوی،اسفند1394.mp4
 
 تمرین 30کتاب اول هنرستان ،ایمان ملکی،اسفند1394.mp4
 
 تمرین 32 کتاب اول هنرستان،ایمان ملکی،اسفند1394.mp4
 
 تمرین 33 کتاب اول هنرستان،ایمان ملکی،اسفند1394.mp4
 
 تمرین 34 کتاب اول هنرستان،ایمان ملکی،اسفند1394.mp4
 
 تمرین 35 کتاب اول هنرستان،ایمان ملکی،اسفند1394.mp4
 
 تمرین دو به دو خط اول،ایمان ملکی،اسفند1394.mp4
 
 تمرین دو به دو کردی خط دوم،ایمان ملکی،اسفند1394.mp4
 
 تمرین کتاب اول هنرستان 31،ایمان ملکی،اسفند1394.mp4
 
 تمرین کتاب اول هنرستان تمرین 30 خط دوم،ایمان ملکی،اسفند1394.mp4
 
 تمرین31 کتاب اول هنرستان،خط دوم،ایمان ملکی،اسفند1394.mp4
 
 تمرین42 ،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی1،ایمان ملکی،اسفند94.mp4
 
 تمرین43،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی1،ایمان ملکی،اسفند94.mp4
 
 تمرین62(تمرین آرشه ها)،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی1،ایمان ملکی،اسفند94
 
 تمرین62،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی1،ایمان ملکی،اسفند94.mp4
 
 تمرین65،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی1،ایمان ملکی،اسفند94.mp4
 
 تمرین66،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی1،ایمان ملکی،اسفند94.mp4
 
 تمرین91،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی1،ایمان ملکی،اسفند94.mp4
 
 کتاب اول هنرستان تمرین 31 دونوازی،ایمان ملکی و آتریا نقوی،اسفند1394.mp4
 
 کتاب اول هنرستان دونوازی تمرین 90،ایمان ملکی ،آتریانقوی،اسفند1394.mp4
 
 آموزش ویلن - تمرین62،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 آموزش ویلن - تمرین63،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 آموزش ویلن - تمرین64،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 آموزش ویلن - تمرین65،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 آموزش ویلن - تمرین67،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 آموزش ویلن - تمرین68،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 آموزش ویلن - تمرین69،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 آموزش ویلن - تمرین70،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 آموزش ویلن - تمرین71،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 آموزش ویلن - تمرین72،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 آموزش ویلن - تمرین74،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 آموزش ویلن - تمرین75،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 آموزش ویلن - تمرین76،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 آموزش ویلن - تمرین78،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 آموزش ویلن - تمرین79،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 آموزش ویلن - تمرین80،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 آموزش ویلن - تمرین81،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 آموزش ویلن - تمرین82،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 آموزش ویلن - تمرین83،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 آموزش ویلن - تمرین84،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 آموزش ویلن - تمرین85،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 آموزش ویلن - تمرین86،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 آموزش ویلن - تمرین87،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 آموزش ویلن - تمرین89،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 آموزش ویلن- تمرین61،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 تمرین10،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،اسفند94.mp4
 
 تمرین11،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،اسفند94.mp4
 
 تمرین12،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،اسفند94.mp4
 
 تمرین13،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،اسفند94.mp4
 
 تمرین14،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،اسفند94.mp4
 
 تمرین15،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،اسفند94.mp4
 
 تمرین16،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،اسفند94.mp4
 
 تمرین17،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،اسفند94.mp4
 
 تمرین18،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،اسفند94.mp4
 
 تمرین19،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،اسفند94.mp4
 
 تمرین1،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،اسفند94.mp4
 
 تمرین20،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،اسفند94.mp4
 
 تمرین21،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،اسفند94.mp4
 
 تمرین22تا 26،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،اسفند94.mp4
 
 تمرین27،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،اسفند94.mp4
 
 تمرین28،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،اسفند94.mp4
 
 تمرین29،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،اسفند94.mp4
 
 تمرین2،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،اسفند94.mp4
 
 تمرین30،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 تمرین31،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 تمرین32،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 تمرین33،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 تمرین34،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 تمرین35،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 تمرین37،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 تمرین38-39،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 تمرین3،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،اسفند94.mp4
 
 تمرین40،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 تمرین41،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 تمرین42،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 تمرین43،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 تمرین44،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 تمرین45،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 تمرین46،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 تمرین47،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 تمرین48،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 تمرین49،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 تمرین4،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،اسفند94.mp4
 
 تمرین50،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 تمرین51،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 تمرین52،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 تمرین53،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 تمرین54،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 تمرین56،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 تمرین57،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 تمرین58،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 تمرین59،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 تمرین5،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،اسفند94..mp4
 
 تمرین60،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،بهار95.mp4
 
 تمرین6،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،اسفند94..mp4
 
 تمرین7،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،اسفند94..mp4
 
 تمرین8،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،اسفند94..mp4
 
 تمرین9،کتاب ویلن هنرستان روح اله خالقی2،ایمان ملکی،اسفند94.mp4
 

 

 


نظرات

نکته :
- نظرات شما ممکن است پس از تائید مدیر نمایان شود.
- لطفا از زبان پارسی برای نظر دادن استفاده کنید  1. هیچ نظری ثبت نشده است

    شما اولین نفر باشید !

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

CAPTCHA Image Reload Image