بهاء	کتاب ویلن | کمانچه 15000	20 اتود برای ویولن هانس زیت جلد 3  | با سی دی  	پنج کنسرتو برای ویولن | موتسارت 20000	دوئت های آسان موتسارت برای ویلن ، ویولا و ویولنسل  | با سی دی  12000	سونات های ویولن | موتسارت | با سی دی  20000	کایزر| 36 اتود برای ویولن | 0

بهاء کتاب ویلن | کمانچه 15000 20 اتود برای ویولن هانس زیت جلد 3  | با سی دی  پنج کنسرتو برای ویولن | موتسارت 20000 دوئت های آسان موتسارت برای ویلن ، ویولا و ویولنسل  | با سی دی  12000 سونات های ویولن | موتسارت | با سی دی  20000 کایزر| 36 اتود برای ویولن |

   پس از کنسرت این خواننده و در گفتگو با «موسیقی ما» مطرح شد؛ امید جهان: فقط از پدرم پیروی می‌کنم، چون سبک خودش را دارد موسیقی ما - کنسرت «امید جهان» در تهران برگزار شد. این خواننده جنوبی با همت شرکت «سل‌فا» به مدیریت «مجید طوسی» در سالن میلاد نمایشگاه بین 0

پس از کنسرت این خواننده و در گفتگو با «موسیقی ما» مطرح شد؛ امید جهان: فقط از پدرم پیروی می‌کنم، چون سبک خودش را دارد موسیقی ما - کنسرت «امید جهان» در تهران برگزار شد. این خواننده جنوبی با همت شرکت «سل‌فا» به مدیریت «مجید طوسی» در سالن میلاد نمایشگاه بین