کتاب تجزیه و تحلیل ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی |مبانی موسیقی ایرانی |

کتاب تجزیه و تحلیل ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی |مبانی موسیقی ایرانی |

تعداد بازدید :2217

کتاب تجزیه و تحلیل ردیف آوازی استاد عبدالله دوامی ( مبانی موسیقی ایرانی ) 

نوشته ی  نیما فریدونی

 


جهت حمایت از نویسنده و انتشارات این کتاب را خریداری فرمایید . قیمت کتاب و سی دی 10.000 تومان. 

تلفن جهت ارسال : 22333426

دانلود فایل پی دی اف  بخش 1

دانلود فایل پی دی اف  بخش 2

 

 

 

 

 

 

تجزیه وتحلیل

ردیف آوازی استادعبدالله دوامی

نوشته ی :نیما فریدونی

1384 خورشیدی

تهران  ایران

 

 

 

Analisis of The Vocal Radif of Traditional Iranian Music According to the performance of Abdollah Davami

 

 

By:Nima Fereidooni

October 2004

 Tehran-Iran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

فهرست

 

 

سخن ناشر و پیش گفتار ................................................................................

8

 

تئوری مبدا تجزیه و تحلیل ها .....................................................

9

 

انواع تحریر.................................................................................................................

15

 

تجزیه و تحلیل :

 

 

دستگاه شور

24

Dastg#he $ur

درآمد اول (خارا) ........................................................................................................

24

Dar#made avval (x#r#) ..........................................................................

درآمد دوم ...............................................................................................................................

25

Dar#made dovvom ...........................................................................................

کرشمه  .........................................................................................................................................

25

Kere$me ................................................................................................................................

درآمد رهاوی .....................................................................................................................

26

Dar#made rah#vi ...............................................................................................

سلمک ...........................................................................................................................................

27

Salmak ......................................................................................................................................

قرچه ..................................................................................................................................................

28

Qarace ........................................................................................................................................

رضوی ............................................................................................................................................

29

Razavi ........................................................................................................................................

عزال و حسینی ...................................................................................................................

30

Ozz#l va Hoseyni ................................................................................................

دوبیتی .............................................................................................................................................

31

Dobeyti .....................................................................................................................................

زیرکش سلمک .............................................................................................................

32

Zirke$e salmak .......................................................................................................

آواز کردی بیات

33

@v#ze kordibay#t

درآمد اول ................................................................................................................................

34

Dar#made avval ....................................................................................................

درآمد دوم ...............................................................................................................................

35

Dar#mad dovvom ...............................................................................................

حزین ................................................................................................................................................

36

Hazin ...........................................................................................................................................

اوج ......................................................................................................................................................

37

Owj ..................................................................................................................................................

آواز دشتی

39

@v#ze da$ti

درآمد ..............................................................................................................................................

39

Dar#mad  ............................................................................................................................

دشتستانی ....................................................................................................................................

40

Da$test#ni .........................................................................................................................

حاجیانی .......................................................................................................................................

41

H#jiy#ni ..................................................................................................................................

غم انگیز ......................................................................................................................................

42

Qamangiz ............................................................................................................................

اوج .....................................................................................................................................................

42

Owj ....................................................................................................................................................

گیلکی ............................................................................................................................................

43

Gilaki ...........................................................................................................................................

آواز بیات ترک

45

@v#ze bay#te tork

درآمد اول ................................................................................................................................

45

Dar#made avval ....................................................................................................

درآمد دوم ...............................................................................................................................

46

Dar#made dovvom ...........................................................................................

جامه دران .................................................................................................................................

47

J#medar#n .......................................................................................................................

دوگاه ...............................................................................................................................................

48

Dog#h ..........................................................................................................................................

شهابی ..............................................................................................................................................

48

$ah#bi .........................................................................................................................................

روح الارواح ........................................................................................................................

48

Ruholarv#h .....................................................................................................................

قطار ....................................................................................................................................................

48

Qat#r .............................................................................................................................................

اوج ......................................................................................................................................................

49

Owj ....................................................................................................................................................

مثنوی ...............................................................................................................................................

50

Masnavi....................................................................................................................................

آواز ابوعطا

51

@v#ze abuat#

درآمد ..............................................................................................................................................

51

Dar#mad ...............................................................................................................................

رامکلی ..........................................................................................................................................

52

R#mkali .................................................................................................................................

حجاز ................................................................................................................................................

52

Hej#z .............................................................................................................................................

چهارپاره ......................................................................................................................................

53

C#rp#re ....................................................................................................................................

خسرو شیرین .......................................................................................................................

54

Xosro$irin ...........................................................................................................................

گبری ...............................................................................................................................................

54

Gabri .............................................................................................................................................

آواز افشاری

55

@v#ze af$#ri

درآمد ..............................................................................................................................................

55

Dar#mad ...............................................................................................................................

جامه دران .................................................................................................................................

56

J#medar#n .......................................................................................................................

عراق .................................................................................................................................................

56

Ar#q ................................................................................................................................................

قرایی ................................................................................................................................................

57

Qar#i .............................................................................................................................................

دستگاه سه گاه

59

Dastg#he seg#h

درآمد ..............................................................................................................................................

59

Dar#mad ...............................................................................................................................

زابل .....................................................................................................................................................

59

Z#bol ..............................................................................................................................................

شکسته مویه  .......................................................................................................................

61

$ekastemuye ................................................................................................................

مخالف ..........................................................................................................................................

62

Mox#lef ....................................................................................................................................

مغلوب ...........................................................................................................................................

63

Maqlub ......................................................................................................................................

مثنوی .............................................................................................................................................

64

Masnavi ..................................................................................................................................

دستگاه نوا

66

Dastg#he nav#

درآمد ..............................................................................................................................................

66

Dar#mad ...............................................................................................................................

درآمد نیشابورک ........................................................................................................

67

Dar#made ney$#burak ..........................................................................

گردانیه ...........................................................................................................................................

68

Gard#niye ...........................................................................................................................

نغمه .....................................................................................................................................................

68

Naqme .......................................................................................................................................

بیات راجه .................................................................................................................................

69

Bay#te r#je .......................................................................................................................

عراق .................................................................................................................................................

70

Ar#q ...............................................................................................................................................

نهفت .................................................................................................................................................

71

Nahoft ........................................................................................................................................

مجسلی ..........................................................................................................................................

71

Majosli .......................................................................................................................................

بوسلیک .......................................................................................................................................

72

Busalik .....................................................................................................................................

عشاق ................................................................................................................................................

72

O$$#q ..........................................................................................................................................

نیریز ....................................................................................................................................................

73

Neyriz .........................................................................................................................................

رهاب ...............................................................................................................................................

73

Rah#b ..........................................................................................................................................

ناقوس .............................................................................................................................................

73

N#qus ..........................................................................................................................................

تخت طاقدیس .................................................................................................................

74

Taxte t#qdis ...................................................................................................................

شاه ختایی  ...............................................................................................................................

74

*#hxat#yi .............................................................................................................................

دستگاه همایون

75

Dastg#he hom#yun

درآمد ..............................................................................................................................................

75

Dar#mad ...............................................................................................................................

چکاوک .....................................................................................................................................

76

Cak#vak .................................................................................................................................

شوشتری ....................................................................................................................................

76

*u$tari .......................................................................................................................................

لیلی مجنون .............................................................................................................................

77

Leyli majnun ................................................................................................................

نی داود ..........................................................................................................................................

78

Neyd#vud ............................................................................................................................

بیداد ...................................................................................................................................................

78

Bid#d ...........................................................................................................................................

بختیاری ........................................................................................................................................

79

Baxtiy#ri ...............................................................................................................................

اوج ......................................................................................................................................................

80

Owj ....................................................................................................................................................

آواز بیات اصفهان

81

@v#ze bay#te esfehan

درآمد ..............................................................................................................................................

81

Dar#mad ...............................................................................................................................

بیات راجه .................................................................................................................................

82

Bay#t r#je ...........................................................................................................................

سوز وگداز ............................................................................................................................

82

Suzogod#z ...........................................................................................................................

اوج ......................................................................................................................................................

83

Owj .................................................................................................................................................

مثنوی ...............................................................................................................................................

85

Masnavi ..................................................................................................................................

دستگاه چهارگاه

85

Dastg#he c#rg#h

درآمد اول ................................................................................................................................

85

Dar#made avval ....................................................................................................

درآمد دوم ...............................................................................................................................

86

Dar#made dovvom ...........................................................................................

زابل ....................................................................................................................................................

86

Z#bol .............................................................................................................................................

حصار ...............................................................................................................................................

86

Hes#r ............................................................................................................................................

مخالف ...........................................................................................................................................

87

Mox#lef ....................................................................................................................................

رجز .....................................................................................................................................................

88

Rajaz .............................................................................................................................................

حدی .................................................................................................................................................

88

Hodi .................................................................................................................................................

پهلوی ..............................................................................................................................................

88

Pahlavi ......................................................................................................................................

منصوری ......................................................................................................................................

89

Mansuri ..................................................................................................................................

دستگاه ماهور

90

Dastg#he m#hur

درآمد ..............................................................................................................................................

90

Dar#mad ...............................................................................................................................

گشایش ........................................................................................................................................

91

Go$#ye$ ..................................................................................................................................

داد ........................................................................................................................................................

92

D#d ...................................................................................................................................................

حصار ماهور .........................................................................................................................

92

Hes#r m#hur ...............................................................................................................

فیلی .....................................................................................................................................................

92

Feyli ................................................................................................................................................

ماهور صغیر ............................................................................................................................

93

M#hure saqir ...............................................................................................................

نیشابورک .................................................................................................................................

93

Ney$#burak ...................................................................................................................

بوسلیک .......................................................................................................................................

94

Buslik ..........................................................................................................................................

نیریز ....................................................................................................................................................

95

Neyriz .........................................................................................................................................

نصیرخانی ..................................................................................................................................

96

Nasirx#ni .............................................................................................................................

طوسی .............................................................................................................................................

97

Tusi ..................................................................................................................................................

دلکش ............................................................................................................................................

97

Delke$ ........................................................................................................................................

عراق ..................................................................................................................................................

98

Ar#q ................................................................................................................................................

حزین ................................................................................................................................................

98

Hazin ............................................................................................................................................

راک هندی ............................................................................................................................

99

R#ke hendi .......................................................................................................................

راک کشمیر .........................................................................................................................

100

R#ke ke$mir ..................................................................................................................

راک عبدالله ...........................................................................................................................

100

R#ke abdoll#h ............................................................................................................

دستگاه راست پنج گاه

101

Dastg#he rastpanjg#h

درآمد اول ..............................................................................................................................

102

Dar#made avval ....................................................................................................

درآمد دوم ..............................................................................................................................

103

Dar#made dovvom ...........................................................................................

زنگوله ............................................................................................................................................

103

Zangule ....................................................................................................................................

نغمه .....................................................................................................................................................

103

Naqme .......................................................................................................................................

پروانه ...............................................................................................................................................

104

Parv#ne ...................................................................................................................................

روح افزا .......................................................................................................................................

104

Ruhafz# ...................................................................................................................................

بیات عجم .................................................................................................................................

104

Bay#te ajam ...................................................................................................................

بحرالنور ......................................................................................................................................

105

Bahronnur .........................................................................................................................

قرچه ..................................................................................................................................................

105

Qarace ........................................................................................................................................

پنج گاه .........................................................................................................................................

106

Panjg#h ..................................................................................................................................

عشاق ................................................................................................................................................

107

O$$#q .........................................................................................................................................

مبرقع .................................................................................................................................................

107

Mobarqa .................................................................................................................................

بوسلیک .......................................................................................................................................

107

Busalik .....................................................................................................................................

نیریز ....................................................................................................................................................

107

Neyriz .........................................................................................................................................

چکاوک .....................................................................................................................................

108

Cak#vak .................................................................................................................................

لیلی مجنون .............................................................................................................................

109

Leyli Majnun ...............................................................................................................

طرز ......................................................................................................................................................

109

Tarz .................................................................................................................................................

راک هندی ............................................................................................................................

110

R#ke Hendi ......................................................................................................................

راک کشمیر .........................................................................................................................

110

R#ke ke$mir ..................................................................................................................

راک عبدالله ...........................................................................................................................

111

R#ke Abdollah ...........................................................................................................

ماوراء النهر ..............................................................................................................................

111

M#var#onnahr .........................................................................................................

کتابنامه  .....................................................................................................................................

112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سخن ناشر

      یکی از مباحثی که در مورد هنر و به ویژه موسیقی در کشورمان مطرح می باشد، بی توجهی است که به این مقوله روا داشته اند. البته موسیقی را نمی توان هنر فراموش شده پنداشت زیرا هنر به ویژه موسیقی در روح و خون یک ملت جاری است که به وسیله ی آن از دیگر ملل متمایز می گردد. کما اینکه در موسیقی مقامی و سنتی این مرز و بوم که از قدمت هزاران ساله برخوردار است، غنای فرهنگی وصف ناپذیری موج می زند. در این راستا چندی پیش با همت آقای محمد رضا درویشی همایشی از هنرمندان موسیقی مقامی برگزار شد که تعجب و تحسین جهان را برانگیخت . حال برای حفظ و اشاعه ی این میراث غنی که یادگار ارزشمند نیاکان ماست و در واقع بخش عظیمی از هویت ملی و فرهنگی ما مدیون این هنر والاست ، به پژوهش های علمی بویژه دانشگاهی ضروری است. علاوه بر آن،  موسیقی صوت است که اجرا تاثیر مستقیمی در گسترش آن دارد که متاسفانه از کمترین امکانات و عنایات بهره مند می باشد. به هر حال تنها راه باقیمانده در این زمینه کارهای پژوهشی علمی در حوزه های مختلف موسیقی است که برخی از آن ها انجام شده و خوشبختانه به دستمان رسیده است و به هر طریق بایستی حفظ و به نسل های بعدی انتقال داد. رسالت یک ناشر در این زمینه نیز کشف پژوهش های کاربردی و نشر آن می باشد . آقای نیما فریدونی که از پژوهشگران جوان است و در رشته ی موسیقی فارغ التحصیل شده ، هنر آموخته نز د اکثر اسات


نظرات

نکته :
- نظرات شما ممکن است پس از تائید مدیر نمایان شود.
- لطفا از زبان پارسی برای نظر دادن استفاده کنید


 1. نظر علی عزیز :

  سلام ممنون از زحمات شما, این فایل قابل دانلود نیست, اگه ممکنه جای دیگه آپلود کنید تا بتونیم استفاده کنیم سپاس

  و پاسخ مدیر :

  درود بر شما. ویرایش فایل انجام گردید. درصورتی که همچنان مشکلی وجود دارد به ما اطلاع دهید. با سپاس

  نظر جواد 1327 عزیز :

  خیلی ممنون از زحماتتان من دانلود کردم

  و پاسخ مدیر :

  درود . سپاس از شما

  نظر محمد عزیز :

  سلام خسته نباشید ممنون از زحماتتان دانلودکردم

  و پاسخ مدیر :

  درود بر شما. سپاس بیکران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

CAPTCHA Image Reload Image