قیمت	ساز کودکان 40٬000	بلز 1.5 اکتاو جعبه ای فروزنده 60٬000	بلز رها 2 اکتاو کاوردار 40٬000	بلز رها یک و نیم اکتاو 25٬000	بلز رها یک ونیم اکتاو  330٬000	زایلافون چوبی آلتو 530٬000	زایلافون چوبی باس 210٬000	زایلافون چوبی سوپرانو 22٬000	دقک چوبی تکی 35٬000	دق 0

قیمت ساز کودکان 40٬000 بلز 1.5 اکتاو جعبه ای فروزنده 60٬000 بلز رها 2 اکتاو کاوردار 40٬000 بلز رها یک و نیم اکتاو 25٬000 بلز رها یک ونیم اکتاو 330٬000 زایلافون چوبی آلتو 530٬000 زایلافون چوبی باس 210٬000 زایلافون چوبی سوپرانو 22٬000 دقک چوبی تکی 35٬000 دق

قیمت	تمبک 270٬000	تمبک شیرانی بزرگ معمولی 1 مهر 330٬000	تنبک حلمی ویژه 1٬100٬000	تنبک شیرانی خاتم کاری  660٬000	تنبک شیرانی سوخته کاری 350٬000	تنبک شیرانی عالی  چوب توت ده ساله  1٬370٬000	تنبک شیرانی منبت 200٬000	تنبک کودک  قربانی 380٬000	تمبک  علی قربانی 0

قیمت تمبک 270٬000 تمبک شیرانی بزرگ معمولی 1 مهر 330٬000 تنبک حلمی ویژه 1٬100٬000 تنبک شیرانی خاتم کاری  660٬000 تنبک شیرانی سوخته کاری 350٬000 تنبک شیرانی عالی  چوب توت ده ساله  1٬370٬000 تنبک شیرانی منبت 200٬000 تنبک کودک  قربانی 380٬000 تمبک علی قربانی